Προσωπικά Δεδομένα allSmart

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου της Coral Innovations A.E.

Η Coral Innovations δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των Πελατών του Eshop και λαμβάνει τα εύλογα μέτρα για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Κατωτέρω ακολουθεί πλήρης ενημέρωση σε σχέση με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Πελατών από την Coral Innovations (που ισχύει συμπληρωματικά και αποτελεί ενιαίο κείμενο με τους Όρους και Προϋποθέσεις τους Eshop).

1)        Ενημέρωση για τους σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών

1.1   Κατηγορίες δεδομένων που αφορά η επεξεργασία και τρόπος συλλογής τους.

Η δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο Eshop, η σύνδεση κάρτας Smart Club με το λογαριασμό αυτό, η εξαργύρωση πόντων για την εξόφληση μέρους ή του συνόλου του αντιτίμου μιας αγοραπωλησίας μέσω του Eshop καθώς και η διενέργεια αγοραπωλησίας ανεξαρτήτως της εξαργύρωσης πόντων Smart Club απαιτoύν τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του χρήστη τα οποία είναι ανάλογα κάθε φορά προς τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται. 

Ειδικότερα, τα δεδομένα που απαιτούνται για το άνοιγμα λογαριασμού και τα οποία συλλέγονται από τον ίδιο το χρήστη είναι τα ακόλουθα: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, κινητό τηλέφωνο, email. Τα δεδομένα που απαιτούνται για την τιμολόγηση και αποστολή του προϊόντος και τα οποία συλλέγονται από τον ίδιο το χρήστη είναι: όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., νομός, πόλη), ενώ σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου απαιτούνται επίσης επωνυμία εταιρείας (ή ατομικής επιχείρησης), δραστηριότητα, ΑΦΜ, εφορία, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., νομός, πόλη). Επιπλέον σε περίπτωση εξαργύρωσης πόντων για την απόκτηση προϊόντος αντί ή σε συνδυασμό με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου και προκειμένου αυτή να καταστεί δυνατή, το Eshop στα πλαίσια συνεργασίας που διατηρεί με τον ιδιοκτήτη του προγράμματος Smart Club (ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία “CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” και διακριτικό τίτλο  “Coral A.E.", που εδρεύει στην οδό Ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 151 24, Ελλάδα - στο εξής η «Coral») για το σκοπό αυτό, θα ενημερώνεται από την Coral σχετικά με τον αριθμό των πόντων που διαθέτει ο χρήστης στην κάρτα Smart Club. Η αγορά προϊόντων από το Eshop μέσω της εξαργύρωσης πόντων της κάρτας Smart Club είναι δυνατή μόνο με το άνοιγμα λογαριασμού χρήστη στο Eshop και τη σύνδεση ήδη υπάρχουσας κάρτας Smart Club σε αυτό ή τη δημιουργία νέου λογαριασμού Smart Club. Σε αντίθετη περίπτωση η εξαργύρωση πόντων Smart Club ως τρόπος μερικής ή ολικής καταβολής του αντιτίμου δια  μέσου του Eshop δεν είναι δυνατή.

1.2   Σκοπός επεξεργασίας

Η Coral Ιnnovations συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα του Χρήστη για τους σκοπούς του Eshop και των αγοραπωλησιών εν γένει και για ενέργειες που σχετίζονται με την διαδικασία παραγγελίας, τιμολόγησης, παράδοσης από το Eshop καθώς και για την απόκτηση των Προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσει ο Χρήστης μέσω της διαδικασίας εξαργύρωσης πόντων από την κάρτα SmartClub (για εξόφληση του συνόλου του τιμήματος ή μέρος αυτού σε συνδυασμό και με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου). Τα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται και είναι τα αναγκαία, συναφή και πρόσφορα δεδομένα για την εκπλήρωση της σύμβασης αγοραπωλησίας με την Coral Innovations, της εν γένει διενέργειας συναλλαγών μεταξύ της Coral Innovations και του Πελάτη, την δυνατότητα επικοινωνίας της Coral Innovations με τον πελάτη για την ολοκλήρωση των παραγγελιών του, τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ της Coral Innovations και της Coral για την εξαργύρωση πόντων από την κάρτα Smart Club για την απόκτηση του προϊόντος από τον Πελατη, τη διευθέτηση ειδικότερων θεμάτων σε σχέση με την παραγγελία, την τιμολόγησή, την διευκόλυνση και ασφάλεια των παραδόσεων, την ενημέρωση του πελάτη για την εξέλιξη της αγοράς του, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων του πελάτη καθώς και την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δελτίου νέων (newsletter) σε σχέση με Προϊόντα που πωλεί η Coral Innovations και η Coral καθώς και για την απευθείας προώθηση προϊόντων που πωλεί η Coral Innοvations αλλά και η εταιρεία Coral στο πλαίσιο της συνεργασίας τους για το πρόγραμμα Smart Club. Η Coral Innovations επίσης επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών για την εκπλήρωση των εκατέρωθεν συμβατικών υποχρεώσεων που αφορούν τη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Coral Innovations και της Coral A.E για την εξαργύρωση πόντων δια μέσου του προγράμματος Smart Club. 

Επισημαίνεται ωστόσο ότι η Coral Innovations και η Coral αποτελούν σε κάθε περίπτωση δυο διαφορετικούς υπευθύνους επεξεργασίας οι οποίοι διατηρούν ανεξάρτητες βάσεις δεδομένων, καθεμία για τον σκοπό επεξεργασίας του κάθε Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Προκειμένου όμως να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαργύρωσης πόντων με τη χρήση της κάρτας Smart Club για την απόκτηση του προϊόντος από το Eshop, ο χρήστης θα πρέπει κατά τη δημιουργία λογαριασμού του στο Eshop να δηλώσει τα ίδια ακριβώς δεδομένα με αυτά που έχει δηλώσει για τη δημιουργία λογαριασμού Smart Club, σε διαφορετική περίπτωση η εξαργύρωση πόντων από το Smart Club δεν είναι δυνατή. Ο χρήστης επισκέπτεται το Eshop με δική του πρωτοβουλία. 

Διευκρινίζεται πάντως ότι εφόσον ο πελάτης δεν είναι κάτοχος κάρτας smart club ή/και δεν επιθυμεί να προβεί σε εξαργύρωση πόντων, έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αγορά προϊόντων χωρίς τη δημιουργία Λογαριασμού (fast buy). 

2)  Δικαιώματα των Πελατών - υποκειμένων των δεδομένων

α) Η Coral Innovations επισημαίνει ότι, ο χρήστης διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 2472/1997, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του δηλαδή το δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 2472/1997, καθώς επίσης και το δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 2472/1997. Μπορεί να ασκήσει τα ως άνω δικαιώματά του με επικοινωνία με την Coral Innovations στο 2109476000.

β) Τα ανωτέρω δικαιώματα αφορούν στα δεδομένα που διατηρεί και επεξεργάζεται η Coral Innovations ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα αυτά για δεδομένα που αφορούν στο Πρόγραμμα Smart Club θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με την Coral. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής επικοινωνήσει με την Coral Innovations τότε το αίτημά του θα προωθείται απευθείας στην Coral.

γ)  Ο χρήστης έχει δυνατότητα να απενεργοποιήσει το Λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή κατά βούληση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.7. των Όρων και Προϋποθέσεων.  

3) Αποδέκτες των δεδομένων

Η Coral Innovations ανακοινώνει μόνον όσα από τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης συνεργασίας της με την Coral A.E στο πλαίσιο του προγράμματος εξαργύρωσης πόντων Smart Club. Επίσης ανακοινώνει σε αποδέκτες δεδομένα για λόγους λειτουργικής ή μηχανογραφικής οργάνωσης, της παράδοσης των προϊόντων, καθώς και για λόγους που σχετίζονται με την νόμιμη ή/και εμπορική εγγύηση, αλλά και την ασφάλεια και προσήκουσα λειτουργία του κάθε Προϊόντος και την παροχή after sales services κατόπιν αιτήματος του Πελάτη. Επίσης, η Coral Innovations χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την λειτουργία και διαχείριση του Eshop, την ολοκλήρωση και εκτέλεση της συναλλαγής με τον Πελάτη,  την εξυπηρέτηση του Πελάτη, την αποθήκευση των δεδομένων και εν γένει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, στους οποίους υπεργολάβους θα ανακοινώνει μόνον όσα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υπηρεσιών τους και των υποχρεώσεων τους ως Εκτελούντες την Επεξεργασία της Coral Innovations.

Σε περίπτωση που η Coral Innovations λάβει αίτημα από αρμόδια Διοικητική Αρχή, Εισαγγελέα, Δικαστήριο ή άλλη Αρχή ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά προς τις εν λόγω Αρχές (με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη) βάσει των εκάστοτε προβλέψεων του νόμου. 

4) Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Το σύνολο των δεδομένων και των στοιχείων του Πελάτη διέπεται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και η Coral Innovations λαμβάνει κατάλληλα και εύλογα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών. Το σύνολο των στοιχείων που ο Πελάτης υποβάλλει στην Coral Innovations διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Coral Innovations,  που τελεί υπό τον έλεγχο της Coral Innovations και μόνο κατ’ εντολή της. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Coral Innovations επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Επίσης ο Πελάτης αναγνωρίζει, αποδέχεται ότι η Coral Innovations έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την παροχή των  υπηρεσιών της (π.χ. ενδεικτικά courier, φιλοξενία κλπ) και η Coral Innovations δηλώνει ότι οι υπεργολάβοι συμμορφώνονται πλήρως με τα αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα, τις τεχνικές γνώσεις και την  προσωπική ακεραιότητα που απαιτούνται από το νόμο για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεδομένου ότι κατά τη δημιουργία λογαριασμού ο Πελάτης επιλέγει τον κωδικό που θα χρησιμοποιεί προκειμένου να έχει πρόσβαση σε αυτόν, ο τελευταίος υποχρεούται και αυτός για λόγους ασφαλείας να μην παραχωρεί σε τρίτους τον κωδικό του και να τον αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η Coral Innovations επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του Πελάτη του Eshop της.

5) Ρητή δήλωση και συγκατάθεση

Ο Πελάτης με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου της Coral Innovations δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί πλήρως και εκτενώς από την Coral Innovations κατά τα ανωτέρω για το σύνολο των εκ του νόμου προβλεπόμενων στοιχείων και ότι  συναινεί ρητώς στη χρησιμοποίηση των προσωπικών του δεδομένων, για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των οποίων και για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω έχει ενημερωθεί μέσω των παρόντων όρων και προϋποθέσεων,  γνωρίζει δετα νόμιμα δικαιώματά του τα οποία δύναται να τα ασκήσει οποτεδήποτε στα στοιχεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας που έχουν ως ακολούθως: 

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Εταιρεία με την επωνυμία «CORAL INNOVATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και διακριτικό τίτλο  “Coral Innovations AE", που εδρεύει στην οδό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ 26-28, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ T.K. 142 32, Ελλάδα,  με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 133860501000, ΑΦΜ  800650778, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 2109476000, αρ. τηλεομοιοτυπίας 2109476550, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@allsmart.gr. Σε σχέση με τα δεδομένα του χρήστη που προέρχονται από τη χρήση cookies, ο τελευταίος έχει το δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 του Ν. 2472/1997. Για οποιαδήποτε απορία, ερώτημα ή αίτηση κατά τα ανωτέρω το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.


6) Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες.  Η Coral Innovations χρησιμοποιεί «cookies», ήτοι λογισμικό η εγκατάσταση του οποίου της παρέχει τη δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες μεταξύ άλλων για σκοπούς τεχνικής και οργανωτικής λειτουργίας του Eshop, βελτίωσης της εμπειρίας των πελατών στο Eshop, διευκόλυνσης της προβολής των προϊόντων που ενδιαφέρουν τον πελάτη και επεξεργασίας στατιστικής φύσεως στοιχεία.  

Με την αποδοχή των cookies, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει αναγνώσει και κατανοήσει πλήρως τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους που αφορούν την εγκατάσταση, λειτουργία και σκοπό που εξυπηρετούν τα cookies και σε συνέχεια αυτών παρέχει την ειδική, ρητή, ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση των cookies, την συλλογή των προσωπικών του δεδομένων που ειδικότερα αναφέρθηκαν ανωτέρω και την χρησιμοποίησή τους από την εταιρεία. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσει την ανωτέρω συγκατάθεση ή/και να προβεί σε απενεργοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων για την εγκατάσταση  των cookies. Τα cookies που αποθηκεύονται από την Εταιρεία είναι τα ακόλουθα:

Απολύτως απαραίτητα cookies - Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας. Σας επιτρέπουν να πλοηγείστε στην Ιστοσελίδα και να απολαμβάνετε τις λειτουργίες της. 
Cookies απόδοσης - Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της απόδοσης και παρέχουν συγκεντρωτικά και συνεπώς ανώνυμα δεδομένα για τη χρήση της ιστοσελίδας και άλλων ιστοσελίδων.
Cookies λειτουργικότητας – Τρίτου μέρους (Third Party) - Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν/αναφέρουν την απόδοση της ενσωματωμένης στην Ιστοσελίδα λειτουργικότητας
Cookies κοινωνικών δικτύων (Social Media/Sharing cookies) – Τρίτου μέρους (Third party) - Αυτά τα cookies παρέχουν πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα και δύναται να συγκεντρώσουν προσωπικές πληροφορίες/δεδομένα σε σχέση με την χρήση που κάνετε στα δίκτυα αυτά. 

7) Πώς μπορεί ο χρήστης να απενεργοποιήσει τα Cookies

Οι περισσότεροι browsers εξηγούν πως μπορεί ο χρήστης να σταματήσει να αποδέχεται  νέα cookies, πως θα ενημερωθεί όταν λαμβάνει ένα νέο cookie, και πως θα απενεργοποιήσει τα υπάρχοντα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαχείριση των cookies στο browser, ο χρήστης καλείται να  ανατρέξει στα ακόλουθα links:

·         Internet Explorer https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
·         Firefox https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
·         Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=el&co=GENIE.Platform=Desktop
·         Safari https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=en_US

Σε περίπτωση που τα Cookies απενεργοποιηθούν από το χρήστη, είναι πιθανό να μη μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργικότητες της Ιστοσελίδας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Εταιρεία με την επωνυμία «CORAL INNOVATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και διακριτικό τίτλο  “Coral Innovations AE", που εδρεύει στην οδό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ 26-28, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ T.K. 142 32, Ελλάδα,  με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 133860501000, ΑΦΜ  800650778, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 2109476000, αρ. τηλεομοιοτυπίας 2109476550, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@allsmart.gr. Σε σχέση με τα δεδομένα του χρήστη που προέρχονται από τη χρήση cookies, ο τελευταίος έχει το δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 του Ν. 2472/1997. Για οποιαδήποτε απορία, ερώτημα ή αίτηση κατά τα ανωτέρω το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

8) Η παρούσα Ιστοσελίδα συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων με άλλες Ιστοσελίδες, οι οποίες δεν σχετίζονται με την Coral Innovations και το περιεχόμενο τους δεν ελέγχεται από την τελευταία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Συνεπώς η Coral Innovations δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, αλήθεια, ακρίβεια ή ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν φέρει ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση τους. Ομοίως η Coral Innovations δεν δύναται να ελέγξει την επεξεργασία των προσωπικών του χρήστη δεδομένων από τις Συνδεδεμένες σελίδες και για τον λόγο αυτό ουδεμία ευθύνη φέρει σε σχέση με αυτή. Όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις κάθε συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για οποιοδήποτε θέμα δύναται να προκύψει ενδεικτικά σε σχέση με περιεχόμενο ή με τη χρήση Συνδεδεμένης ιστοσελίδας  ο χρήστης καλείται να απευθύνεται απευθείας στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της εκάστοτε ιστοσελίδας. Η Coral Innovations σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων, στις οποίες ο χρήστης παραπέμπεται μέσω υπερσυνδέσμων.

9) Η Ιστοσελίδα παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα σύνδεσης και αλληλεπίδρασης με κοινωνικά δίκτυα ή ιστοσελίδες κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας και αίτησης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από τα δίκτυα αυτά. Για την άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο δικαιωμάτων θα πρέπει ο χρήστης να έρχεται σε επαφή με τα ίδια τα δίκτυα αυτά. 

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται στους Όρους και Προϋποθέσεις του Eshop, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστό σύνολο με την παρούσα Πολιτική.