Πολιτική Απορρήτου Ιστότοπου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Καλωσήρθατε στον Ιστότοπο του eShop της εταιρείας με την επωνυμία «CORE INNOVATIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ» και διακριτικό τίτλο «Core Innovations AE», που εδρεύει στην οδό Γεωργίου Αβέρωφ αρ. 26-28, Νέα Ιωνία, T.K. 142 32, Ελλάδα, με αρ. μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.: 133860501000, Α.Φ.Μ.: 800650778, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου: 210-9476000, αρ. τηλεομοιοτυπίας: 210-9476550, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): info@allsmart.gr.

Η Εταιρεία μας λαμβάνει σοβαρά υπόψη την προστασία της ιδιωτικότητας των πελατών της. Γι’ αυτό το λόγο ακολουθούμε με αυστηρότητα την ακόλουθη πολιτική προστασίας, η οποία διασφαλίζει το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών και τηρεί απαρέγκλιτα το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Με την παρούσα δήλωση περί Πολιτικής Προστασίας Δεδομένων σας ενημερώσουμε για τον τρόπο που η Εταιρεία μας προστατεύει το απόρρητο των επικοινωνιών σας και συλλέγει, επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του Ιστοτόπου του eShop μας, καθώς και για τις επιλογές και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με την παραπάνω συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Με την επίσκεψη στον Ιστότοπό μας λαμβάνετε γνώση και αποδέχεστε την πολιτική προστασίας δεδομένων, που ακολουθεί.

Η παρούσα Πολιτική προστασίας δεδομένων έχει ισχύ μόνο για τον Ιστότοπο του eShop. Οι χρήστες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη, ότι ο Ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους και προς άλλους δικτυακούς τόπους, εντούτοις η Εταιρεία μας δεν φέρει κανενός είδους ευθύνη για τις πρακτικές και τους όρους προστασίας δεδομένων ή το περιεχόμενο των εν λόγω δικτυακών τόπων.

1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

1.1. Με την παρούσα πολιτική καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, που τηρούνται από την Εταιρεία μας, για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών του Ιστοτόπου. Η πολιτική αυτή περιλαμβάνει τους κανόνες, με βάση τους οποίους προβαίνουμε σε τυχόν συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και διασφαλίζουμε την τήρηση του απορρήτου των πληροφοριών αυτών.

1.2. Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών σε αυτόν τον Ιστότοπο.

1.3. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί, ως έχουν, στο βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με την βούληση, που εκφράζεται μέσω της παρούσας πολιτικής.

2 ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σεβόμαστε απόλυτα τα θεμελιώδη δικαιώματά σας και ανάγουμε την προστασία της ιδιωτικότητάς σας σε προτεραιότητα της Εταιρεία μας. Στο πλαίσιο αυτό κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ακολουθούμε τις παρακάτω βασικές αρχές:

2.1. Υποβάλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία και διατηρούμε απέναντί σας πλήρη διαφάνεια σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

2.2. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, όπως αναγράφονται στην παρούσα πολιτική, και δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

2.3. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, μόνο στον βαθμό που είναι κατάλληλα και συναφή με τους παραπάνω σκοπούς, περιορίζοντας ταυτόχρονα την σχετική επεξεργασία στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο.

2.4. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες και με την δική σας συνδρομή, ώστε τα υπό επεξεργασία δεδομένα σας να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωσή τους σε περίπτωση ανακρίβειας.

2.5. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας.

2.6. Υποβάλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

2.7. Δεν προτιθέμεθα να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπό άλλον από εκείνο για τον οποίο αυτά συλλέχθηκαν.

2.8. Σας ενημερώνουμε ότι δεν υφίσταται υποχρέωσή σας για την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υφίστανται ενδεχόμενες συνέπειες από την μη παροχή αυτών. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στην παρούσα πολιτική δεν γνωστοποιούμε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα περαιτέρω πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή από τη μεταξύ μας σύμβαση.

2.9. Σας ενημερώνουμε ότι δεν διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, για τα οποία δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

2.10. Εν γένει τηρούμε στο ακέραιο την κείμενη νομοθεσία και συμμορφωνόμαστε με όλες τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτή, ως κατά τον νόμο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

3 ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

3.1. Τα είδη των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από εσάς, εξαρτώνται από τις υπηρεσίες, που επιλέγετε να σας παρέχουμε. Έτσι, κατά (α) την είσοδο και χρήση του Ιστοτόπου, (β) την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter), (γ) τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στο Eshop, (δ) τη δημιουργία επιχειρηματικού λογαριασμού στο eShop και (ε) την παροχή υπηρεσιών αγοραπωλησίας, ανεξαρτήτως της εξαργύρωσης πόντων μέσω της κάρτας ΑllSmart, παραχωρείτε στην Εταιρεία μας τα ακόλουθα είδη προσωπικών δεδομένων:

3.2. Κατά την πλοήγηση στον Ιστότοπό μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:
• Διεύθυνση ιντερνετικού πρωτοκόλλου (IP Address),
• Δεδομένα πλοήγησης εντός του Ιστοτόπου,
• Πληροφορίες προτίμησης υπηρεσιών,
• Δεδομένα για εκτελεσθείσες συναλλαγές,
• Περιεχόμενο παραγόμενο από τον Χρήστη.

3.3.Κατά την χρήση των υπηρεσιών του Ιστοτόπου μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:

3.3.1. Περιεχόμενο παραγόμενο από εσάς για την παραγγελία προϊόντος, την έκδοση απόδειξης και αποστολής του προϊόντος:
• Ονοματεπώνυμο,
• Αριθμό τηλεφώνου και
• Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., νομός, πόλη)
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail)

3.3.2. Περιεχόμενο παραγόμενο από τον επαγγελματικό χρήστη για την έκδοση τιμολογίου και αποστολής του προϊόντος:
• Επωνυμία εταιρείας (ή ατομικής επιχείρησης) και διακριτικό τίτλο,
• Δραστηριότητα,
• Α.Φ.Μ.,
• Εφορία,
• Αριθμός τηλεφώνου,
• Διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., νομός, πόλη) και
• Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

3.4. Κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενημέρωσης μέσω ηλεκτρονικών επιστολών (newsletter) μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:
• Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).

3.5. Κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού στο eShop μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:
• Ψευδώνυμο (username),
• Κωδικός Εισόδου (password),
• Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email),
• Ονοματεπώνυμο,
• Ημερομηνία γέννησης,
• Κινητό τηλέφωνο.

3.6. Κατά τη δημιουργία επιχειρηματικού λογαριασμού στο eShop μας παρέχετε τα εξής δεδομένα:
• Ψευδώνυμο (username),
• Κωδικός Εισόδου (password),
• Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email),
• Επωνυμία εταιρείας (ή ατομικής επιχείρησης) και διακριτικό τίτλο,
• Στοιχεία νομίμου εκπροσώπου, • Έδρα (οδός, αριθμός, Τ.Κ., νομός, πόλη),
• Α.Φ.Μ.,
• Εφορία,
• Αριθμός τηλεφώνου.

3.7. Σε περίπτωση εξαργύρωσης πόντων για την απόκτηση προϊόντος αντί ή σε συνδυασμό με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου και προκειμένου αυτή να καταστεί δυνατή, η Εταιρεία μας στo πλαίσιo συνεργασίας που διατηρεί με τον ιδιοκτήτη του Προγράμματος της κάρτας ΑllSmart, ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «Coral A.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Ηρώδου Αττικού αρ. 12Α, Τ.Κ. 151 24, Ελλάδα, (στο εξής η «Coral») και για το σκοπό αυτό, η Εταιρεία μας θα ενημερώνεται από την Coral σχετικά με τον αριθμό των πόντων που διαθέτει ο χρήστης στην κάρτα ΑllSmart. Η αγορά προϊόντων από το eShop μέσω της εξαργύρωσης πόντων της κάρτας ΑllSmart είναι δυνατή μόνο με το άνοιγμα λογαριασμού χρήστη στο eShop και τη σύνδεση της ήδη υπάρχουσας κάρτας ΑllSmart σε αυτό ή τη δημιουργία νέου λογαριασμού στο Πρόγραμμα της κάρτας ΑllSmart της Coral. Σε αντίθετη περίπτωση η εξαργύρωση των πόντων της κάρτας ΑllSmart ως τρόπος μερικής ή ολικής καταβολής του αντιτίμου δια μέσου του eShop δεν είναι δυνατή. Για τους όρους χρήσης της κάρτας ΑllSmart της Coral πατήστε εδώ. Για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Coral για την κάρτα ΑllSmart πατήστε εδώ.

3.8. Επιπλέον, σε περίπτωση που οποιοσδήποτε χρήστης επικοινωνεί μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας ή/και του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικώς στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών ή/και με άλλα μέσα, προβαίνουμε σε συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, που σχετίζονται με τέτοιου είδους επικοινωνίες, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε στις σχετικές απαιτήσεις και αιτήματα και να βελτιώνουμε τις προσφερόμενες υπηρεσίες μας.

3.9. Η Εταιρεία μας δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα χρηστών – πελατών της. Έχετε την υποχρέωση να απέχετε από την ανάρτηση τέτοιων δεδομένων, που αφορούν το πρόσωπό σας ή τρίτα υποκείμενα δεδομένων. Σε περίπτωση που προβείτε σε σχετική ανάρτηση τέτοιων δεδομένων στον Ιστότοπό μας, αυτά θα αφαιρούνται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή μας. Δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σε εσάς ή σε τρίτα μέρη για τυχόν ανάρτηση ή/και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις σας κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.

4 ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

4.1. Προσωπικά σας δεδομένα, που είναι απαραίτητα για την πλοήγηση και χρήση του Ιστοτόπου μας σύμφωνα με το άρθρο 6 § 1 (β) του ΓΚΠΔ, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία μας για τους ακόλουθους σκοπούς:

4.1.1. Τεχνική δυνατότητα για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιστοτόπου μας.

4.1.2. Φιλική και εύκολη προς τον Χρήστη λειτουργία του Ιστοτόπου μας.

4.1.3. Βελτίωση της διαδικτυακής σας εμπειρίας κατά την πλοήγηση και χρήση του Ιστοτόπου μας.

4.2. Προσωπικά σας δεδομένα, που είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών μας στο πλαίσιο της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, σύμφωνα με το άρθρο 6 § 1 (β) του ΓΚΠΔ, και ειδικότερα των αγοραπωλησιών εν γένει και των ενέργειων που σχετίζονται με τις διαδικασίες παραγγελίας, τιμολόγησης, παράδοσης από το Eshop, καθώς και για την απόκτηση των προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσει ο πελάτης μέσω της διαδικασίας εξαργύρωσης πόντων από την κάρτα ΑllSmart για την εξόφληση του συνόλου του τιμήματος ή μέρος αυτού σε συνδυασμό και με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία μας για τους ακόλουθους σκοπούς:

4.2.1. Εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρεία μας απέναντι στους απλούς και επιχειρηματικούς Χρήστες του Ιστοτόπου μας και ειδικότερα για την εκπλήρωση της σύμβασης αγοραπωλησίας με την Εταιρεία μας και την εν γένει διενέργεια συναλλαγών μεταξύ της Εταιρείας μας και των πελατών μας.

4.2.2. Εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων της Εταιρεία μας που αφορούν τη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Εταιρείας μας και της Coral για την εξαργύρωση πόντων δια μέσου του Προγράμματος της κάρτας ΑllSmart. Επισημαίνεται ότι η Εταιρεία μας και η Coral αποτελούν σε κάθε περίπτωση δυο διαφορετικούς υπευθύνους επεξεργασίας, οι οποίοι διατηρούν ανεξάρτητες βάσεις δεδομένων, καθεμία για τον σκοπό επεξεργασίας του κάθε Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Προκειμένου όμως να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαργύρωσης πόντων με τη χρήση της κάρτας ΑllSmart για την απόκτηση του προϊόντος από το Eshop, ο χρήστης θα πρέπει κατά τη δημιουργία λογαριασμού του στο eShop να δηλώσει τα ίδια ακριβώς δεδομένα με αυτά που έχει δηλώσει για τη δημιουργία λογαριασμού της κάρτας ΑllSmart, σε διαφορετική περίπτωση η εξαργύρωση των πόντων από την κάρτα ΑllSmart δεν είναι δυνατή.

4.2.3. Άμεση, επαρκής και αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών μας σε σχέση με την παραγγελία, την τιμολόγησή, την διευκόλυνση και ασφάλεια των παραδόσεων των προϊόντων στους πελάτες μας.

4.2.4. Επικοινωνία με τους πελάτες μας στα πλαίσια της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών μας για την ολοκλήρωση των παραγγελιών τους, την ενημέρωσής τους για την εξέλιξη της αγοράς τους, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων τους, καθώς και για την επίλυση τυχόν παραπόνων.

4.2.5. Επικοινωνία μεταξύ της Εταιρείας μας και της Coral για την εξαργύρωση πόντων από την κάρτα ΑllSmart για την απόκτηση προϊόντων της Εταιρείας μας από τους πελάτες,

4.2.6. Βελτίωση και ανανέωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, ώστε να ανταποκρίνονται όσο το δυνατόν περισσότερο στις ανάγκες των πελατών μας.

4.2.7. Αποστολή εξατομικευμένων ενημερώσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δελτίου νέων (newsletter) σε σχέση με προϊόντα που πωλεί η Εταιρεία μας και η Coral, καθώς και για την απευθείας προώθηση προϊόντων που πωλεί η Εταιρεία μας αλλά και η εταιρεία Coral στο πλαίσιο της συνεργασίας τους για το Πρόγραμμα της κάρτας ΑllSmart, εφόσον έχει παρασχεθεί σχετική συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θέτει το νομικό πλαίσιο.

4.2.8. Καταγραφή καταναλωτικών συνηθειών μέσω της χρήσης ανώνυμων στατιστικών δεδομένων.

4.2.9. Διοικητική οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας μας.

4.2.10. Διαχείριση του πελατολογίου μας.

4.2.11. Υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

4.3. Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.

5 ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

5.1. Η Εταιρεία μας δύναται να προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μόνο κατόπιν νόμιμης συγκατάθεσής σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

5.1.1. Για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας, εμπορικής προώθησης και διαφήμισης των υπηρεσιών μας ή υπηρεσιών τρίτων μερών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

5.1.2. Για σκοπούς έρευνας ή/και ανάλυσης για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών, των προτιμήσεων, των συμφερόντων, των εμπειριών ή/και των συνηθειών σας ως καταναλωτή.

5.1.3. Για τη λειτουργία και διαχείριση οποιωνδήποτε προγραμμάτων επιβράβευσης.

5.2. Μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους παραπάνω σκοπούς με ηλεκτρονική δήλωση κατά τρόπο σαφώς διακριτό από άλλα θέματα, σε κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή. Η συγκατάθεσή σας δίνεται ελεύθερα και τα προσωπικά σας δεδομένα παρέχονται, χωρίς τέτοια παροχή να αποτελεί νομική ή συμβατική σας υποχρέωση ή απαίτηση της Εταιρείας μας για τη σύναψη μεταξύ μας σύμβασης.

5.3. Έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανάκλησής της. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας γίνεται ομοίως με την παροχή της.

6 ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Η/ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ

6.1. Κατά τις επισκέψεις σας στον Ιστότοπό μας, μπορείτε να περιηγείστε και να παραμένετε ανώνυμος χρήστης μέχρι να αποφασίσετε ότι θέλετε να εγγραφείτε είτε δημιουργώντας λογαριασμό μέλους, είτε με την εγγραφή σας στα newsletter μας και τις προσωποποιημένες ενημερώσεις, δίνοντας την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (email) καθώς και την ανάλογη κατά περίπτωση συγκατάθεση σας.

6.2. Μετά την παραπάνω εγγραφή σας, γίνεται μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας κατάρτιση του προφίλ σας, με τις προσωπικές σας προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις σας. Η χρήση των στοιχείων που μας δίνετε, γίνεται για να σας παρέχουμε μια προσωποποιημένη εμπειρία χρήσης, για να σας στείλουμε ειδοποιήσεις που αφορούν προσωπικά εσάς (για παράδειγμα προϊόντα που είδατε στο eShop μας ή που σας ενδιαφέρουν), αλλά και να μπορούμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο του eShop μας ανάλογα με τις αναζητήσεις σας, το ιστορικό και τις προτιμήσεις σας. Αυτό πραγματοποιείται αυτοματοποιημένα με την εγγραφή σας, καθώς μπορούμε να γνωρίζουμε και να ικανοποιούμε καλύτερα τις ανάγκες σας όσον αφορά τα παρεχόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

6.3. Στόχος μας είναι να μπορούμε να ανακαλύψουμε τις σας αρέσει, ώστε να σας παρέχουμε προτάσεις προσαρμοζόμενες στις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις.

7 ΤΡΙΤΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7.1. Η Εταιρεία μας δεν προβαίνει σε παραχώρησή των προσωπικών σας δεδομένων ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.

7.2. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών επεξεργασίας, που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, η Εταιρεία μας ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή/και να διαβιβάζει τα εξής είδη προσωπικών σας δεδομένων στους ακόλουθους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό και κατ’ εντολή μας:

7.2.1. Προσωπικά σας δεδομένα στον πάροχο υπηρεσιών διαδικτυακής φιλοξενίας, με τον οποίο διατηρούμε συμβατική σχέση, με σκοπό την φιλοξενία αυτών στον Ιστότοπο.

7.2.2. Προσωπικά σας δεδομένα στην επιχείρηση, που μας παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης προγραμμάτων λογισμικού και βάσεων δεδομένων, με σκοπό την υποστήριξη του Ιστοτόπου.

7.2.3. Προσωπικά σας δεδομένα στην Coral για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης συνεργασίας στο πλαίσιο του Προγράμματος εξαργύρωσης πόντων της κάρτας ΑllSmart.

7.2.4. Προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες εταιρείες για την παράδοση των προϊόντων, καθώς και για λόγους που σχετίζονται με την παροχή της νόμιμης ή/και εμπορική εγγύησης, αλλά και την ασφάλεια και προσήκουσα λειτουργία του κάθε προϊόντος και την παροχή after sales services, κατόπιν αιτήματος του πελάτη.

7.2.5. Προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες εταιρείες για την ολοκλήρωση και εκτέλεση της συναλλαγής με τον πελάτη, την εξυπηρέτηση του πελάτη, την αποθήκευση των δεδομένων.

7.2.6. Δεδομένα προτιμήσεων και στοιχεία επικοινωνίας σε τρίτες επιχειρήσεις μάρκετινγκ και διαφήμισης για την εμπορική επικοινωνία, εμπορική προώθηση και διαφήμιση των υπηρεσιών μας ή υπηρεσιών τρίτων μερών.

7.2.7. Προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες επιχειρήσεις συμβούλων για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δεδομένων.

7.3. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς φορείς διεξάγεται υπό τον έλεγχό μας και μόνον κατ’ εντολή μας και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας δεδομένων ή σε πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.

7.4. Σε περίπτωση που υποχρεωθεί από δικαστήριο ή άλλη διοικητική αρχή καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που φέρει έννομη υποχρέωση προς τούτο, η Εταιρεία μας ενδέχεται να παραχωρήσει προσωπικά σας δεδομένα μέχρι της έκτασης που προβλέπεται από τον νόμο κατόπιν όμως ενημέρωσής σας.

8 ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

8.1. Η Εταιρεία μας, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

8.2. Η διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων σας από την Εταιρεία μας διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο και την φυσική και λογική ασφάλεια αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

8.3. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.

9 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

9.1. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί, για τους οποίους συλλέχθηκαν και αναφέρονται παραπάνω.

9.2. Η Εταιρεία μας ενδέχεται να διατηρεί προσωπικά σας δεδομένα και μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας αυτών στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

9.2.1. Εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωσή μας από σχετική διάταξη νόμου.

9.2.2. Για την χρήση ενώπιον φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών αρχών καθώς και κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής.

9.2.3. Εφόσον απαιτείται για την καλή οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας μας υπό τον όρο ότι λαμβάνει χώρα ανωνυμοποίηση ή ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων σας.

9.2.4. Μέχρι την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής.

9.3. Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας σε συμμόρφωση με την πολιτική της Εταιρείας μας και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει παραπάνω.

10 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

10.1. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

10.1.1. Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες και να λάβετε αντίγραφο αυτών.

10.1.2. Να ζητήσετε την διόρθωση τυχόν ανακριβών και την συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων.

10.1.3. Να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.

10.1.4. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.

10.1.5. Να ζητήσετε την φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ cd).

10.1.6. Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.

10.1.7. Να μην υποβάλλεστε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά με παρόμοιο τρόπο. Τα παραπάνω αιτήματα απευθύνονται γραπτώς με ταχυδρομική επιστολή στην έδρα της Εταιρείας μας.

10.2. Η Εταιρεία μας θα ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του. Κατόπιν ενημέρωσής σας, η εν λόγω προθεσμία δύναται να παρατείνεται κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Τυχόν απόρριψη του αιτήματός σας θα λαμβάνει χώρα αιτιολογημένα.

10.3. Εάν τα αιτήματα σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα, είτε: (α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε (β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο σχετικό αίτημά σας.

10.4. Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

10.5. Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.

10.6. Εφόσον παραβιάζονται δικαιώματά σας, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.

10.7. Τα ανωτέρω δικαιώματα αφορούν στα δεδομένα που διατηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία μας ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα αυτά για δεδομένα που αφορούν στο Πρόγραμμα της κάρτας ΑllSmart θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με την Coral. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής επικοινωνήσει με την Εταιρεία μας τότε το αίτημά του θα προωθείται απευθείας στην Coral.

11 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

11.1. Με την χρήση του Ιστοτόπου μας καθώς και κατά την παραχώρηση των προσωπικών σας δεδομένων κατόπιν συγκατάθεσης αναγνωρίζετε ότι έχετε την υποχρέωση να δηλώνετε τα πραγματικά, ακριβή και πλήρη στοιχεία που σας ζητούνται από την Εταιρεία μας. Περαιτέρω, οφείλετε να ενημερώνετε την Εταιρεία μας για τυχόν αλλαγές στα στοιχεία αυτά, προκειμένου να παραμένουν επικαιροποιημένα και ακριβή.

11.2. Αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία μας δύναται να διαγράψει, διασταυρώσει, συμπληρώσει ή να τροποποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε με βάση πληροφορίες που παρέχονται νομίμως από τρίτα μέρη. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία μας θα προβεί σε σχετική ενημέρωσή σας, τηρώντας την νόμιμη διαδικασία.

11.3. Με την χρήση του Ιστοτόπου μας βεβαιώνετε πως είστε άνω των δέκα έξι (16) ετών. Εφόσον είστε κάτω των δέκα έξι (16) ετών έχετε την υποχρέωση να απέχετε από οποιαδήποτε χρήση του Ιστοτόπου αυτού καθώς και από οποιαδήποτε παραχώρηση προσωπικών σας δεδομένων χωρίς την έγκριση του προσώπου, που ασκεί την γονική σας μέριμνα. Εφόσον δεν τηρείτε τις παραπάνω υποχρεώσεις, οφείλετε να προβείτε σε άμεση σχετική γνωστοποίηση στην Εταιρεία μας. Σε κάθε περίπτωση, με την χρήση του Ιστοτόπου μας αναγνωρίζετε ότι η Εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για την παραβίαση των παραπάνω υποχρεώσεων από μέρους σας στο μέτρο που δεν έχει την δυνατότητα, ακόμη και αν καταβάλλει εύλογες προσπάθειες, για την επαλήθευση της ηλικίας σας ή για την συγκατάθεση του ασκούντος την γονική σας μέριμνα.

12 COOKIES

12.1. Ο Ιστότοπός μας λειτουργεί με cookies. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφθείτε την σχετική ιστοσελίδα μας σχετικά με την από μέρους μας χρήση cookies πατώντας εδώ.

13 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

13.1. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Εταιρείας μας και των χρηστών του Ιστοτόπου μας σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων και το αντικείμενο αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.

13.2. Σε περίπτωση που διάταξη της παρούσας πολιτικής ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

14 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρεία μας στα ακόλουθα στοιχεία:
• Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηρώδου Αττικού αρ. 12Α, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 24, Αττική, Ελλάδα
• E-mail: dpo@moh.gr