Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προγράμματος Επιβράβευσης allSmart

Η Εταιρεία με την επωνυμία «CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ» και διακριτικό τίτλο «CORAL Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της οδού Ηρώδου Αττικού αρ. 12Α, T.K. 151 24, Ελλάδα, με αρ. μητρώου Γ.Ε.ΜΗ.: 122222201000, Α.Φ.Μ.: 094472979, Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου: 210-9476555, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail): csc-hellas@ceg.gr, δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει εύλογα μέτρα για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, σε σχέση με την προστασία τους.
 
Με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων σας ενημερώνουμε για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ως δικαιούχο («Κάτοχο») της προσωπικής κάρτας allSmart, φυσικής ή άυλης («Κάρτα»), από την Εταιρεία μας, ενεργώντας υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης allSmart («Πρόγραμμα allSmart») καθώς και για τα δικαιώματά σας με βάση τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων («ΓΚΠΔ») και την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων.
 
Η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να αναπροσαρμόζει την παρούσα πολιτική, όποτε κρίνει αυτό αναγκαίο, ενώ οι εκάστοτε αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την δημόσια εμφάνιση αυτών στην εφαρμογή allSmartapp της Εταιρείας μας και στον Ιστότοπο www.allsmart.gr της «CORE INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
 
Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους παρόντες όρους θεωρηθεί άκυρος, παράνομος ή καταχρηστικός για οποιονδήποτε λόγο, οι λοιποί όροι θα παραμένουν έγκυροι και ισχυροί, ως έχουν, στο βαθμό που δεν έρχονται σε αντίθεση με την βούληση, που εκφράζεται μέσω της παρούσας πολιτικής.
 
1. ΑΡΧΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Σεβόμαστε απόλυτα τα θεμελιώδη δικαιώματά σας και ανάγουμε την προστασία της ιδιωτικότητάς σας σε προτεραιότητα της Εταιρεία μας. Στο πλαίσιο αυτό κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ακολουθούμε τις παρακάτω βασικές αρχές:
1.1. Υποβάλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε σύννομη και θεμιτή επεξεργασία και διατηρούμε απέναντί σας πλήρη διαφάνεια σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.

1.2. Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς, όπως αναγράφονται στην παρούσα πολιτική, και δεν τα υποβάλλουμε σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο ασύμβατο προς τους σκοπούς αυτούς.

1.3. Επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, μόνο στον βαθμό που είναι κατάλληλα και συναφή με τους παραπάνω σκοπούς, περιορίζοντας ταυτόχρονα την σχετική επεξεργασία στο αναγκαίο για τους σκοπούς αυτούς μέτρο.

1.4. Καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες και με την δική σας συνδρομή, ώστε τα υπό επεξεργασία δεδομένα σας να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας, λαμβάνοντας όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωσή τους σε περίπτωση ανακρίβειας.

1.5. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα υπό μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίησή σας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τους παραπάνω σκοπούς επεξεργασίας.

1.6. Υποβάλλουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται την ασφάλειά τους με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων.

1.7. Δεν προτιθέμεθα να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπό άλλον από εκείνο για τον οποίο αυτά συλλέχθηκαν.

1.8. Σας ενημερώνουμε ότι δεν υφίσταται υποχρέωσή σας για την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων και δεν υφίστανται ενδεχόμενες συνέπειες από την μη παροχή αυτών. Με την επιφύλαξη των όσων αναφέρονται στην παρούσα πολιτική δεν γνωστοποιούμε και δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα περαιτέρω πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το νόμο ή από τη μεταξύ μας σύμβαση.

1.9. Σας ενημερώνουμε ότι δεν διαβιβάζουμε προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτη χώρα ή διεθνή οργανισμό, για τα οποία δεν υφίσταται απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ.

1.10. Εν γένει τηρούμε στο ακέραιο την κείμενη νομοθεσία και συμμορφωνόμαστε με όλες τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από αυτή, ως κατά τον νόμο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

2. ΕΙΔΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

2.1
.  Τα είδη των προσωπικών δεδομένων, που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από εσάς: α) για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα allSmart, μέσω της έντυπης αίτησης ή μέσω της εφαρμογής allSmartapp ή μέσω του Ιστοτόπου www.allsmart.gr της «CORE INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», β) την απόκτηση και διατήρηση της προσωπικής σας Κάρτας και γ) (εφόσον θελήσετε) την δημιουργία και την διατήρηση του λογαριασμού σας στο allSmartapp είναι τα εξής:

• Δεδομένα Ταυτοποίησης:
Ονοματεπώνυμο
Ημερομηνία γέννησης
• Στοιχεία Επικοινωνίας:
Ταχυδρομική διεύθυνση
Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Τηλέφωνο
Μέσο προτιμώμενης επικοινωνίας
• Δεδομένα Συναλλαγών:
Είδος, τόπος, χρόνος, αξία και ποσότητα παρεχόμενου προϊόντος ή/και υπηρεσίας
Δεδομένα παράδοσης
• Δεδομένα Επιβράβευσης:
Αριθμός πόντων
Είδος και αξία δώρων
Δεδομένα εξαργύρωσης
• Δεδομένα Συναλλακτικής Συμπεριφοράς:
Καταναλωτικές προτιμήσεις
2.2.  Εκτός των ως άνω δεδομένων και μετά την υποβολή σχετικού αιτήματός σας στην Εταιρεία μας για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Coral family, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε από το τμήμα της Coral Pass της Εταιρείας μας τα εξής δεδομένα:
• Α.Φ.Μ.
2.3. Η Εταιρεία μας δεν συλλέγει ούτε αποκτά πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της, που σχετίζονται με την επιγραμμική (online) πληρωμή των υπηρεσιών που παρέχονται, διαμέσου του allSmartapp [Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Πληρωμής στην Αντλία (pay@the pump)], όπως αριθμούς και κωδικούς πιστωτικών καρτών. Τέτοιου είδους δεδομένα συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας κατ’ αποκλειστικότητα από και με ευθύνη της συνεργαζόμενης τράπεζας κατά τη διαδικασία εκτέλεσης και ολοκλήρωσης κάθε πώλησης με τη μέθοδο της ανακατεύθυνσης (redirect), δηλαδή με τη μέθοδο της μεταφοράς του χρήστη από τον Ιστότοπο σε ιστοσελίδα ευθύνης της εν λόγω τραπεζικής επιχείρησης.
2.4. Η Εταιρεία μας δεν συλλέγει, ούτε αποκτά πρόσβαση με κανέναν τρόπο σε ειδικές κατηγορίες («ευαίσθητων») προσωπικών δεδομένων ή δεδομένων που αφορούν ποινικές καταδίκες και αδικήματα των Κατόχων. Έχετε την υποχρέωση να απέχετε από την ανάρτηση τέτοιων δεδομένων, που αφορούν το πρόσωπό σας ή τρίτα υποκείμενα δεδομένων. Σε περίπτωση που προβείτε σε σχετική κοινοποίηση τέτοιων δεδομένων στην Εταιρεία, αυτά θα διαγράφονται μόλις υποπίπτουν στην αντίληψή της Εταιρείας. Δεν φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη απέναντί σε εσάς ή σε τρίτα μέρη για τυχόν ανάρτηση ή/και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων, που οφείλεται σε πράξεις ή παραλείψεις σας κατά παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης.
3. ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

3.1
. Προσωπικά σας δεδομένα, που είναι απαραίτητα για την εγγραφή και εκτέλεση του Προγράμματος allSmart, σύμφωνα με το άρθρο 6 § 1 (β) του ΓΚΠΔ, συλλέγονται και τυγχάνουν επεξεργασίας από την Εταιρεία μας για τους ακόλουθους σκοπούς:
3.1.1. Για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα allSmart που περιλαμβάνει την κατάρτιση της μεταξύ μας σύμβασης, την απόκτηση και διατήρηση της προσωπικής σας Κάρτας και (εφόσον θελήσετε) τη δημιουργία και τη διατήρηση του λογαριασμού σας στο allSmartapp.
3.1.2. Για την εκτέλεση του Προγράμματος allSmart που περιλαμβάνει τη συλλογή και εξαργύρωση πόντων μέσω της Κάρτας, την επιβράβευσή σας βάσει των όρων του Προγράμματος allSmart, την έκδοση κουπονιών εξαργύρωσης, την παραγγελία και αποστολή δώρων που δικαιούστε, την εν γένει εκτέλεση, διαχείριση και οικονομική εκπλήρωση του Προγράμματος allSmart από εμάς και τους τρίτους συνεργάτες μας, την εξυπηρέτηση των μελών μας καθώς και την ενημέρωσή σας σε περίπτωση τροποποίησης των όρων χρήσης και της παρούσας πολιτικής του Προγράμματος allSmart ή αλλαγών στον τρόπο λειτουργίας του Προγράμματος allSmart.
3.1.3. Για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης του Προγράμματος allSmart που περιλαμβάνει τον έλεγχο της απόδοσης ορθών πόντων ανά αγορά προϊόντος ή υπηρεσίας, της ορθής εξαργύρωσης πόντων και έκδοσης κουπονιών ή παροχής επιβραβεύσεων, τον έλεγχο και απόδειξη της ορθότητας της εκκαθάρισης των πόντων, των κουπονιών και των επιβραβεύσεων που δικαιούστε από την Εταιρεία μας ή από τρίτους συνεργάτες μας, καθώς και την εν γένει εξυπηρέτηση των μελών μας.
3.1.4. Για την ασφάλεια του Προγράμματος allSmart και του λογαριασμού σας στο allSmartapp και την ταυτοποίησή σας όπου απαιτείται.
3.1.5. Για τη στατιστική ανάλυση προς αξιολόγηση και βελτίωση των υπηρεσιών και των διαδικασιών του Προγράμματος allSmart, τηρώντας όλα τα απαραίτητα εχέγγυα συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων που δεν ταυτοποιούν συγκεκριμένο υποκείμενο και δε θίγουν τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των υποκειμένων των δεδομένων.

3.2. Η Εταιρεία μας συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση. Περαιτέρω, τα εν λόγω δεδομένα διατηρούνται μόνο κατά τη διάρκεια της περιόδου, που απαιτείται, για την πραγματοποίηση των σκοπών της συλλογής και επεξεργασίας τους και διαγράφονται μετά το πέρας αυτής.

 
4. ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

4.1
. Η Εταιρεία μας δύναται να προβαίνει σε επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μόνο κατόπιν νόμιμης συγκατάθεσής σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

4.1.1. Για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας, εμπορικής προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, διενεργώντας εμπορικές επικοινωνίες (τηλεφωνικά, με email, με μήνυμα στο κινητό σας, με πολυμέσα επικοινωνίας, π.χ. viber, μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά περίπτωση στοιχείου επικοινωνίας που έχετε δηλώσει) με ενημέρωσή σας για:
• τους τρόπους συλλογής και εξαργύρωσης πόντων,
• επιβραβεύσεις, δώρα, προσφορές, προωθητικές ενέργειες
• εν γένει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας
• την εθελοντική συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς ή στη διερεύνηση του βαθμού ικανοποίησης του πελάτη από τα παρεχόμενα προϊόντα και υπηρεσίες.
4.1.2. Για σκοπούς έρευνας ή/και ανάλυσης για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών, των προτιμήσεων, των συμφερόντων, των εμπειριών ή/και των συνηθειών σας ως καταναλωτή.
4.1.3. Για τη διευκόλυνση των μελλοντικών συναλλαγών σας μέσω της δυνατότητας αποθήκευσης των στοιχείων σας (ονοματεπώνυμο, email, τηλέφωνο και διεύθυνση), κατά τη χρήση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Πληρωμής στην Αντλία (pay@ the pump), χωρίς να απαιτείται εκ νέου συμπλήρωση των αποθηκευμένων στοιχείων. 


4.2. Μπορείτε να επιλέξετε το μέσο επικοινωνίας για να λάβετε την εμπορική επικοινωνία. Σε περίπτωση που μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για επικοινωνία χωρίς επιλογή μέσου, θα χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα επικοινωνίας που μας δώσατε κατά την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα allSmart.

4.3. Εφόσον δηλώσετε τα προαιρετικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην αίτηση εγγραφής σας (έντυπη ή ηλεκτρονική) ή/και στην αίτηση δημιουργίας λογαριασμού σας στην εφαρμογή allSmartapp, ή σε άλλα σημεία που θα επισημανθεί, μας δίνετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία τους για σκοπούς εκτέλεσης της σύμβασης, ασφάλειας και στατιστικής ανάλυσης. Επίσης και για εμπορική επικοινωνία (εφόσον συναινέσετε για αυτήν κατά τα ανωτέρω).

4.4. Όταν μας δώσετε τη συγκατάθεσή σας για οποιοδήποτε από τα ανωτέρω μπορείτε να την άρετε οποτεδήποτε και για το μέλλον, τμηματικά ή συνολικά, με επικοινωνία στα στοιχεία της Εταιρείας, καθώς και με διαγραφή (unsubscribe) στον αντίστοιχο σύνδεσμο (link) στο email επικοινωνίας ή sms ή viber ή με πρόσβαση στο ειδικό πίνακα διαχείρισης των δεδομένων σας στον λογαριασμό σας (εφόσον έχετε στο allSmartapp).

5. ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ Η/ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΦΙΛ

5.1
. Κατά τις επισκέψεις σας στο allSmartapp της Εταιρείας μας, μπορείτε να περιηγείστε και να παραμένετε ανώνυμος χρήστης μέχρι να αποφασίσετε ότι θέλετε να δημιουργήσετε λογαριασμό ή/και να εγγραφείτε στο Πρόγραμμα allSmart, δίνοντας την ανάλογη κατά περίπτωση συγκατάθεση σας.

5.2. Κατόπιν σχετικής συγκατάθεσής σας και κατά την χρήση της Κάρτας σας, γίνεται μέσω αυτοματοποιημένης επεξεργασίας κατάρτιση του προφίλ σας, με τις προσωπικές σας προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, τη συμπεριφορά, τη θέση ή τις μετακινήσεις σας. Η χρήση των στοιχείων που μας δίνετε, γίνεται για να σας παρέχουμε μια προσωποποιημένη εμπειρία χρήσης της Κάρτας, για να σας στείλουμε ειδοποιήσεις που αφορούν προσωπικά εσάς (για παράδειγμα προϊόντα που αγοράζετε συχνά ή που σας ενδιαφέρουν), αλλά και να μπορούμε να προσαρμόζουμε το περιεχόμενο του Προγράμματος allSmart και του allSmartapp ανάλογα με τις αναζητήσεις σας, το ιστορικό και τις προτιμήσεις σας.

5.3. Στόχος μας είναι να μπορούμε να ανακαλύψουμε τις σας αρέσει, ώστε να σας παρέχουμε προτάσεις προσαρμοζόμενες στις δικές σας ανάγκες και προτιμήσεις.

6. ΤΡΙΤΟΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

6.1
. Η Εταιρεία μας δεν προβαίνει σε παραχώρησή των προσωπικών σας δεδομένων ή σε διασύνδεση του αρχείου της έναντι οικονομικού ή άλλου ανταλλάγματος με οποιεσδήποτε τρίτες ιδιωτικές επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, δημόσιες αρχές ή υπηρεσίες ή άλλους οργανισμούς.

6.2. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών επεξεργασίας, που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική, η Εταιρεία μας ενδέχεται να παρέχει πρόσβαση ή/και να διαβιβάζει τα εξής είδη προσωπικών σας δεδομένων στους ακόλουθους εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό και κατ’ εντολή μας:

6.3. Στο πλαίσιο του Προγράμματος allSmart και της εκπλήρωσης των συμβατικών της υποχρεώσεων, η Εταιρεία μας συνεργάζεται με τρίτες εταιρείες, οι οποίες αποκτούν πρόσβαση μόνον σε όσα δεδομένα σας, είναι απολύτως απαραίτητα για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος allSmart. Ειδικότερα, συνεργαζόμαστε με τις θυγατρικές μας εταιρείες «ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ, ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ο ΕΡΜΗΣ» και «ΜΥΡΤΕΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ», καθώς και με τρίτες εταιρείες, ή φυσικά πρόσωπα που λειτουργούν και διαχειρίζονται τα πρατήρια που φέρουν το σήμα της Shell και οι οποίες ενεργούν ως εκτελούντες την επεξεργασία, τόσο για την εγγραφή σας στο Πρόγραμμα allSmart, εφόσον γίνεται σε κάποιο Πρατήριο, όσο και για την εξυπηρέτηση του Προγράμματος allSmart. Επίσης, συνεργαζόμαστε με τις ως άνω θυγατρικές μας, με τρίτες εταιρείες καθώς και με την εταιρία «CORE INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ», ιδιοκτήτρια του ιστοτόπου allsmart.gr, τόσο για τη συλλογή πόντων από εσάς, με αγορές που κάνετε από τα δικά τους καταστήματα (φυσικά ή ηλεκτρονικά) όσο κα για την εξαργύρωση πόντων, τη λήψη δώρων, την εξαργύρωση κουπονιών. Η «CORE INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενεργεί και ως εκτελούσα την επεξεργασία για τα μέλη που εγγράφονται και online (ή μόνον online), μέσω της ιστοσελίδας allsmart.gr στο Πρόγραμμα allSmart. Τέλος, συνεργάζεται με τρίτες συνεργαζόμενες εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες προς εκπλήρωση των σκοπών του προγράμματος.

6.4. Η Εταιρεία μας διατηρεί κατά κανόνα τα προσωπικά σας δεδομένα εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Σε περίπτωση που πρόκειται να διαβιβασθούν δεδομένα σε Τρίτες Χώρες, θα λαμβάνονται όλες οι κατάλληλες εγγυήσεις που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία και θα αναρτώνται οι σχετικές πληροφορίες στο allSmart.gr και στο allSmarta Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από τους παραπάνω συνεργαζόμενους με εμάς φορείς διεξάγεται υπό τον έλεγχό μας και μόνον κατ’ εντολή μας και υπόκειται στην ίδια πολιτική προστασίας δεδομένων ή σε πολιτική του ίδιου τουλάχιστον επιπέδου προστασίας.

6.5. Σε περίπτωση που υποχρεωθεί από δικαστήριο ή άλλη διοικητική αρχή καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που φέρει έννομη υποχρέωση προς τούτο, η Εταιρεία μας ενδέχεται να παραχωρήσει προσωπικά σας δεδομένα μέχρι της έκτασης που προβλέπεται από τον νόμο κατόπιν όμως ενημέρωσής σας.

7. ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7.1
. Η Εταιρεία μας, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

7.2. Η διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων σας από την Εταιρεία μας διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο και την φυσική και λογική ασφάλεια αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

7.3. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων διεξάγεται αποκλειστικά και μόνο από εντεταλμένο για αυτόν το σκοπό προσωπικό, που δεσμεύεται από αυστηρές υποχρεώσεις για την τήρηση της εμπιστευτικότητάς τους.

8. ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

8.1. Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα παραμένουν σε ισχύ οι σκοποί, για τους οποίους συλλέχθηκαν και αναφέρονται παραπάνω και ειδικότερα: α) Τα δεδομένα που γνωστοποιείτε στην Εταιρεία μας μέσω της αίτησής σας για την εγγραφή σας καθώς και τα δεδομένα που συλλέγονται από εμάς από τη χρήση της για την εκπλήρωση της συμβατικής μας σχέσης και την εκτέλεση του Προγράμματος allSmart, διατηρούνται από την Εταιρεία μας για όσο χρόνο συμμετέχετε στο Πρόγραμμα allSmart και διαγράφονται εντός ευλόγου διαστήματος από τον με οποιονδήποτε τρόπο τερματισμό του Προγράμματος, β) Τα δεδομένα επικοινωνίας σας καθώς και τα δεδομένα των προσωπικών σας επιλογών για σκοπούς εμπορικής επικοινωνίας διατηρούνται επίσης για όσο χρόνο συμμετέχετε στο Πρόγραμμα allSmart ή μέχρι την άρση της συγκατάθεσής σας για καθέναν από τους ανωτέρω σκοπούς επεξεργασίας.

8.2. Η Εταιρεία μας ενδέχεται να διατηρεί προσωπικά σας δεδομένα και μετά την εκπλήρωση των σκοπών συλλογής και επεξεργασίας αυτών στις ακόλουθες περιοριστικά αναφερόμενες περιπτώσεις:

8.2.1. Εφόσον υφίσταται έννομη υποχρέωσή μας από σχετική διάταξη νόμου.
8.2.2. Για την χρήση ενώπιον φορολογικών και κοινωνικοασφαλιστικών αρχών καθώς και κάθε άλλης ελεγκτικής αρχής στα πλαίσια της νόμιμης προθεσμίας παραγραφής.
8.2.3. Εφόσον απαιτείται για την καλή οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας μας υπό τον όρο ότι λαμβάνει χώρα ανωνυμοποίηση ή ψευδωνυμοποίηση των δεδομένων σας.
8.2.4. Μέχρι την παραγραφή των σχετικών αξιώσεων για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των έννομων συμφερόντων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου και κάθε άλλης δημόσιας αρχής.

8.3. Μετά το πέρας του χρόνου διατήρησης τα προσωπικά σας δεδομένα καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας σε συμμόρφωση με την πολιτική της Εταιρείας μας και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει παραπάνω.

9. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

9.1
. Με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

9.1.1. Να ζητήσετε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και στις σχετικές με την επεξεργασία πληροφορίες και να λάβετε αντίγραφο αυτών.
9.1.2. Να ζητήσετε την διόρθωση τυχόν ανακριβών και την συμπλήρωση τυχόν ελλιπών προσωπικών σας δεδομένων.
9.1.3. Να ζητήσετε την διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων.
9.1.4. Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.
9.1.5. Να ζητήσετε την φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ cd).
9.1.6. Να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.

9.2. Η Εταιρεία μας θα ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά σας εντός ενός (1) μήνα από την παραλαβή του. Κατόπιν ενημέρωσής σας, η εν λόγω προθεσμία δύναται να παρατείνεται κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Τυχόν απόρριψη του αιτήματός σας θα λαμβάνει χώρα αιτιολογημένα.

9.3. Εάν τα αιτήματα σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η Εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα, είτε: (α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε (β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο σχετικό αίτημά σας.

9.4. Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

9.5. Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.

9.6. Εφόσον παραβιάζονται δικαιώματά σας, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) ή σε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.

10. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ

10.1
. Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς προκύπτει μεταξύ της Εταιρείας μας και των Κατόχων σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων και το αντικείμενο αυτής, αρμόδια είναι τα δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κανόνες σύγκρουσής του.

10.2. Σε περίπτωση που διάταξη της παρούσας πολιτικής ακυρωθεί με απόφαση αρμοδίου δικαστηρίου ως μη νόμιμη, έγκυρη και εκτελεστή, το γεγονός αυτό δε θα επηρεάζει το υπόλοιπο των διατάξεών της, οι οποίες θα παραμένουν σε ισχύ και θα εφαρμόζονται κανονικά.

11. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή αίτημα σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας δεδομένων μπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της Εταιρεία μας στα ακόλουθα στοιχεία:
• Ταχυδρομική Διεύθυνση: Ηρώδου Αττικού αρ. 12Α, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 24, Αττική, Ελλάδα
• E-mail: dpo@moh.gr
 
Η παρούσα πολιτική αποτελεί αναπόσπαστο μέρος με τους όρους χρήσης της Κάρτας που διέπουν συνολικά το Πρόγραμμα allSmart.