Όροι χρήσης allSmart.gr

Η εταιρία μας

Η ιστοσελίδα αυτή ανήκει στην “Core Innovations A.E.", εταιρεία καταχωρημένη στην Ελλάδα με την επωνυμία «CORE INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο “Core Innovations Μονοπρόσωπη AE", που εδρεύει στην οδό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ 26-28, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ T.K. 142 32, Ελλάδα, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 133860501000, ΑΦΜ 800650778, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 2109476000, αρ. τηλεομοιοτυπίας 2109476550, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@allsmart.gr

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου της Core Innovations Α.Ε.

Η Core Innovations δίνει προτεραιότητα στον σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των Πελατών του Eshop και λαμβάνει τα εύλογα μέτρα για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας σε σχέση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών. Κατωτέρω ακολουθεί πλήρης ενημέρωση σε σχέση με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Πελατών από την Core Innovations (που ισχύει συμπληρωματικά και αποτελεί ενιαίο κείμενο με τους Όρους και Προϋποθέσεις τους Eshop)

1) Ενημέρωση για τους σκοπούς συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών

Κατηγορίες δεδομένων που αφορά η επεξεργασία και τρόπος συλλογής τους.

Η δημιουργία λογαριασμού χρήστη στο allSmart.gr η σύνδεση κάρτας προγράμματος επιβράβευσης allSmart με το λογαριασμό αυτό, η εξαργύρωση πόντων για την εξόφληση μέρους ή του συνόλου του αντιτίμου μιας αγοραπωλησίας μέσω του allSmart.gr καθώς και η διενέργεια αγοραπωλησίας ανεξαρτήτως της εξαργύρωσης πόντων επιβράβευσης allSmart απαιτoύν τη συλλογή και επεξεργασία προσωπικών δεδομένων του χρήστη τα οποία είναι ανάλογα κάθε φορά προς τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται.

Ειδικότερα, τα δεδομένα που απαιτούνται για το άνοιγμα λογαριασμού και τα οποία συλλέγονται από τον ίδιο το χρήστη είναι τα ακόλουθα: όνομα, επώνυμο, ημερομηνία γέννησης, κινητό τηλέφωνο, email. Τα δεδομένα που απαιτούνται για την τιμολόγηση και αποστολή του προϊόντος και τα οποία συλλέγονται από τον ίδιο το χρήστη είναι: όνομα, επώνυμο, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., νομός, πόλη), ενώ σε περίπτωση έκδοσης τιμολογίου απαιτούνται επίσης επωνυμία εταιρείας (ή ατομικής επιχείρησης), δραστηριότητα, ΑΦΜ, εφορία, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., νομός, πόλη). Επιπλέον σε περίπτωση εξαργύρωσης πόντων για την απόκτηση προϊόντος αντί ή σε συνδυασμό με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου και προκειμένου αυτή να καταστεί δυνατή, το allSmart.gr στα πλαίσια συνεργασίας που διατηρεί με τον ιδιοκτήτη του προγράμματος επιβράβευσης allSmart (ήτοι την εταιρεία με την επωνυμία “CORAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ” και διακριτικό τίτλο “Coral A.E.", που εδρεύει στην οδό Ηρώδου Αττικού 12Α, Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ. 151 24, Ελλάδα - στο εξής η «Coral») για το σκοπό αυτό, θα ενημερώνεται από την Coral σχετικά με τον αριθμό των πόντων που διαθέτει ο χρήστης στην κάρτα επιβράβευσης allSmart. Η αγορά προϊόντων από το allSmart.gr μέσω της εξαργύρωσης πόντων της κάρτας επιβράβευσης allSmart είναι δυνατή μόνο με το άνοιγμα λογαριασμού χρήστη στο allSmart.gr και τη σύνδεση ήδη υπάρχουσας κάρτας επιβράβευσης allSmart σε αυτό ή τη δημιουργία νέου λογαριασμού στο πρόγραμμα επιβράβευσης allSmart. Σε αντίθετη περίπτωση η εξαργύρωση πόντων επιβράβευσης allSmart ως τρόπος μερικής ή ολικής καταβολής του αντιτίμου δια μέσου του allSmart.gr δεν είναι δυνατή.

Σκοπός επεξεργασίας

Η Core Innovations συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα του Χρήστη για τους σκοπούς του Eshop και των αγοραπωλησιών εν γένει και για ενέργειες που σχετίζονται με την διαδικασία παραγγελίας, τιμολόγησης, παράδοσης από το Eshop καθώς και για την απόκτηση των Προϊόντων που επιθυμεί να αγοράσει ο Χρήστης μέσω της διαδικασίας εξαργύρωσης πόντων από την κάρτα επιβράβευσηςallSmart (για εξόφληση του συνόλου του τιμήματος ή μέρος αυτού σε συνδυασμό και με την καταβολή χρηματικού αντιτίμου). Τα δεδομένα που συλλέγονται και επεξεργάζονται και είναι τα αναγκαία, συναφή και πρόσφορα δεδομένα για την εκπλήρωση της σύμβασης αγοραπωλησίας με την Core Innovations, της εν γένει διενέργειας συναλλαγών μεταξύ της Core Innovations και του Πελάτη, την δυνατότητα επικοινωνίας της Core Innovations με τον πελάτη για την ολοκλήρωση των παραγγελιών του, τη δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ της Core Innovations και της Coral για την εξαργύρωση πόντων από την κάρτα επιβράβευσης allSmart για την απόκτηση του προϊόντος από τον Πελατη, τη διευθέτηση ειδικότερων θεμάτων σε σχέση με την παραγγελία, την τιμολόγησή, την διευκόλυνση και ασφάλεια των παραδόσεων, την ενημέρωση του πελάτη για την εξέλιξη της αγοράς του, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων του πελάτη καθώς και την αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δελτίου νέων (newsletter) σε σχέση με Προϊόντα που πωλεί η Core Innovations και η Coral καθώς και για την απευθείας προώθηση προϊόντων που πωλεί η Core Innοvations αλλά και η εταιρεία Coral στο πλαίσιο της συνεργασίας τους για το πρόγραμμα επιβράβευσης allSmart. Η Core Innovations επίσης επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα των πελατών για την εκπλήρωση των εκατέρωθεν συμβατικών υποχρεώσεων που αφορούν τη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ της Core Innovations και της Coral A.E για την εξαργύρωση πόντων δια μέσου του προγράμματος επιβράβευσης allSmart.

Επισημαίνεται ωστόσο ότι η Core Innovations και η Coral αποτελούν σε κάθε περίπτωση δυο διαφορετικούς υπευθύνους επεξεργασίας οι οποίοι διατηρούν ανεξάρτητες βάσεις δεδομένων, καθεμία για τον σκοπό επεξεργασίας του κάθε Υπεύθυνου Επεξεργασίας. Προκειμένου όμως να μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία εξαργύρωσης πόντων με τη χρήση της κάρτας επιβράβευσης allSmart για την απόκτηση του προϊόντος από το allSmart.gr, ο χρήστης θα πρέπει κατά τη δημιουργία λογαριασμού του στο allSmart.gr να δηλώσει τα ίδια ακριβώς δεδομένα με αυτά που έχει δηλώσει για τη δημιουργία λογαριασμού προγράμματος επιβράβευσης allSmart, σε διαφορετική περίπτωση η εξαργύρωση πόντων από το πρόγραμμα επιβράβευσης allSmart δεν είναι δυνατή. Ο χρήστης επισκέπτεται το Eshop με δική του πρωτοβουλία.

Διευκρινίζεται πάντως ότι εφόσον ο πελάτης δεν είναι κάτοχος κάρτας επιβράβευσης allSmart ή/και δεν επιθυμεί να προβεί σε εξαργύρωση πόντων, έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αγορά προϊόντων χωρίς τη δημιουργία Λογαριασμού (fast buy).

2)  Δικαιώματα των Πελατών - υποκειμένων των δεδομένων

α) Η Core Innovations επισημαίνει ότι, ο χρήστης διατηρεί το νόμιμο δικαίωμα ενημέρωσης σύμφωνα με το άρθρο 11 του νόμου 2472/1997, το δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα του δηλαδή το δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας σύμφωνα με το άρθρο 12 του νόμου 2472/1997, καθώς επίσης και το δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία δεδομένων που τον αφορούν σύμφωνα με το άρθρο 13 του νόμου 2472/1997. Μπορεί να ασκήσει τα ως άνω δικαιώματά του με επικοινωνία με την Core Innovations στο 2109476000.

β) Τα ανωτέρω δικαιώματα αφορούν στα δεδομένα που διατηρεί και επεξεργάζεται η Core Innovations ως Υπεύθυνη Επεξεργασίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί να ασκήσει τα δικαιώματα αυτά για δεδομένα που αφορούν στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης allSmart θα πρέπει να επικοινωνήσει απευθείας με την Coral. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής επικοινωνήσει με την Core Innovations τότε το αίτημά του θα προωθείται απευθείας στην Coral.

γ) Ο χρήστης έχει δυνατότητα να απενεργοποιήσει το Λογαριασμό του ανά πάσα στιγμή κατά βούληση κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 2.7. των Όρων και Προϋποθέσεων.

3) Αποδέκτες των δεδομένων

Η Core Innovations ανακοινώνει μόνον όσα από τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη είναι αναγκαία για την εκτέλεση της σύμβασης συνεργασίας της με την Coral A.E στο πλαίσιο του προγράμματος εξαργύρωσης πόντων επιβράβευσης allSmart. Επίσης ανακοινώνει σε αποδέκτες δεδομένα για λόγους λειτουργικής ή μηχανογραφικής οργάνωσης, της παράδοσης των προϊόντων, καθώς και για λόγους που σχετίζονται με την νόμιμη ή/και εμπορική εγγύηση, αλλά και την ασφάλεια και προσήκουσα λειτουργία του κάθε Προϊόντος και την παροχή after sales services κατόπιν αιτήματος του Πελάτη. Επίσης, η Core Innovations χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την λειτουργία και διαχείριση του Eshop, την ολοκλήρωση και εκτέλεση της συναλλαγής με τον Πελάτη, την εξυπηρέτηση του Πελάτη, την αποθήκευση των δεδομένων και εν γένει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, στους οποίους υπεργολάβους θα ανακοινώνει μόνον όσα προσωπικά δεδομένα είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση των υπηρεσιών τους και των υποχρεώσεων τους ως Εκτελούντες την Επεξεργασία της Core Innovations.

Σε περίπτωση που η Core Innovations λάβει αίτημα από αρμόδια Διοικητική Αρχή, Εισαγγελέα, Δικαστήριο ή άλλη Αρχή ενδέχεται να χρειαστεί να διαβιβάσει τα δεδομένα αυτά προς τις εν λόγω Αρχές (με ή χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη) βάσει των εκάστοτε προβλέψεων του νόμου.

4) Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Το σύνολο των δεδομένων και των στοιχείων του Πελάτη διέπεται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και η Core Innovations λαμβάνει κατάλληλα και εύλογα μέτρα ασφαλείας για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών. Το σύνολο των στοιχείων που ο Πελάτης υποβάλλει στην Core Innovations διαχειρίζονται αποκλειστικά από ειδικά εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Core Innovations, που τελεί υπό τον έλεγχο της Core Innovations και μόνο κατ’ εντολή της. Για τη διεξαγωγή της επεξεργασίας η Core Innovations επιλέγει πρόσωπα με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις από πλευράς τεχνικών γνώσεων και προσωπικής ακεραιότητας για την τήρηση του απορρήτου. Επίσης ο Πελάτης αναγνωρίζει, αποδέχεται ότι η Core Innovations έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την παροχή των υπηρεσιών της (π.χ. ενδεικτικά courier, φιλοξενία κλπ) και η Core Innovations δηλώνει ότι οι υπεργολάβοι συμμορφώνονται πλήρως με τα αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα, τις τεχνικές γνώσεις και την προσωπική ακεραιότητα που απαιτούνται από το νόμο για τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Δεδομένου ότι κατά τη δημιουργία λογαριασμού ο Πελάτης επιλέγει τον κωδικό που θα χρησιμοποιεί προκειμένου να έχει πρόσβαση σε αυτόν, ο τελευταίος υποχρεούται και αυτός για λόγους ασφαλείας να μην παραχωρεί σε τρίτους τον κωδικό του και να τον αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η Core Innovations επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του Πελάτη του Eshop της.

5) Ρητή δήλωση και συγκατάθεση

Ο Πελάτης με την αποδοχή της παρούσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Απορρήτου της Core Innovations δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί πλήρως και εκτενώς από την Core Innovations κατά τα ανωτέρω για το σύνολο των εκ του νόμου προβλεπόμενων στοιχείων και ότι συναινεί ρητώς στη χρησιμοποίηση των προσωπικών του δεδομένων, για τη νόμιμη συλλογή και επεξεργασία των οποίων και για τους σκοπούς που περιγράφονται ανωτέρω έχει ενημερωθεί μέσω των παρόντων όρων και προϋποθέσεων, γνωρίζει δετα νόμιμα δικαιώματά του τα οποία δύναται να τα ασκήσει οποτεδήποτε στα στοιχεία του Υπεύθυνου Επεξεργασίας που έχουν ως ακολούθως:

Υπεύθυνος επεξεργασίας

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Εταιρεία με την επωνυμία «CORE INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο “Core Innovations Μονοπρόσωπη AE", που εδρεύει στην οδό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ 26-28, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ T.K. 142 32, Ελλάδα, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 133860501000, ΑΦΜ 800650778, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 2109476000, αρ. τηλεομοιοτυπίας 2109476550, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@allsmart.gr. Σε σχέση με τα δεδομένα του χρήστη που προέρχονται από τη χρήση cookies, ο τελευταίος έχει το δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 του Ν. 2472/1997. Για οποιαδήποτε απορία, ερώτημα ή αίτηση κατά τα ανωτέρω το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

6) Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα (συγκεκριμένα ο εξυπηρετητής ιστού - web server) αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Η Core Innovations χρησιμοποιεί «cookies», ήτοι λογισμικό η εγκατάσταση του οποίου της παρέχει τη δυνατότητα να συλλέξει πληροφορίες μεταξύ άλλων για σκοπούς τεχνικής και οργανωτικής λειτουργίας του Eshop, βελτίωσης της εμπειρίας των πελατών στο Eshop, διευκόλυνσης της προβολής των προϊόντων που ενδιαφέρουν τον πελάτη και επεξεργασίας στατιστικής φύσεως στοιχεία.

Με την αποδοχή των cookies, ο χρήστης δηλώνει ρητώς ότι έχει αναγνώσει και κατανοήσει πλήρως τις ειδικότερες προϋποθέσεις και όρους που αφορούν την εγκατάσταση, λειτουργία και σκοπό που εξυπηρετούν τα cookies και σε συνέχεια αυτών παρέχει την ειδική, ρητή, ελεύθερη και ενημερωμένη συγκατάθεσή του για την εγκατάσταση των cookies, την συλλογή των προσωπικών του δεδομένων που ειδικότερα αναφέρθηκαν ανωτέρω και την χρησιμοποίησή τους από την εταιρεία. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να ανακαλέσει την ανωτέρω συγκατάθεση ή/και να προβεί σε απενεργοποίηση των σχετικών ρυθμίσεων για την εγκατάσταση των cookies. Τα cookies που αποθηκεύονται από την Εταιρεία είναι τα ακόλουθα:

 

Απολύτως απαραίτητα cookies

Αυτά τα cookies είναι απαραίτητα για την ορθή λειτουργία της Ιστοσελίδας μας. Σας επιτρέπουν να πλοηγείστε στην Ιστοσελίδα και να απολαμβάνετε τις λειτουργίες της.

Cookies απόδοσης

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για την μέτρηση της απόδοσης και παρέχουν συγκεντρωτικά και συνεπώς ανώνυμα δεδομένα για τη χρήση της ιστοσελίδας και άλλων ιστοσελίδων.

 

Cookies λειτουργικότητας – Τρίτου μέρους (Third Party)

Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν/αναφέρουν την απόδοση της ενσωματωμένης στην Ιστοσελίδα λειτουργικότητας

 

Cookies κοινωνικών δικτύων (Social Media/Sharing cookies) – Τρίτου μέρους (Third party)

Αυτά τα cookies παρέχουν πρόσβαση στα κοινωνικά δίκτυα και δύναται να συγκεντρώσουν προσωπικές πληροφορίες/δεδομένα σε σχέση με την χρήση που κάνετε στα δίκτυα αυτά.

 

 

7) Πώς μπορεί ο χρήστης να απενεργοποιήσει τα Cookies

Οι περισσότεροι browsers εξηγούν πως μπορεί ο χρήστης να σταματήσει να αποδέχεται νέα cookies, πως θα ενημερωθεί όταν λαμβάνει ένα νέο cookie, και πως θα απενεργοποιήσει τα υπάρχοντα cookies. Για περισσότερες πληροφορίες για τη διαχείριση των cookies στο browser, ο χρήστης καλείται να ανατρέξει στα ακόλουθα links:

 

Σε περίπτωση που τα Cookies απενεργοποιηθούν από το χρήστη, είναι πιθανό να μη μπορεί να χρησιμοποιήσει όλες τις λειτουργικότητες της Ιστοσελίδας.

 

Υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι η Εταιρεία με την επωνυμία «CORE INNOVATIONS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο “Core Innovations AE", που εδρεύει στην οδό ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΒΕΡΩΦ 26-28, ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ T.K. 142 32, Ελλάδα, με αρ. μητρώου ΓΕΜΗ 133860501000, ΑΦΜ 800650778, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, αρ. τηλεφώνου 2109476000, αρ. τηλεομοιοτυπίας 2109476550, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@allsmart.gr. Σε σχέση με τα δεδομένα του χρήστη που προέρχονται από τη χρήση cookies, ο τελευταίος έχει το δικαίωμα πρόσβασης του άρθρου 12 του Ν. 2472/1997. Για οποιαδήποτε απορία, ερώτημα ή αίτηση κατά τα ανωτέρω το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να επικοινωνήσει στα ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας.

 

8) Η παρούσα Ιστοσελίδα συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων με άλλες Ιστοσελίδες, οι οποίες δεν σχετίζονται με την Core Innovations και το περιεχόμενο τους δεν ελέγχεται από την τελευταία (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Συνεπώς η Core Innovations δεν εγγυάται την ορθότητα, τη νομιμότητα, την πληρότητα, την επικαιροποίηση, αλήθεια, ακρίβεια ή ποιότητα του περιεχομένου τους και δεν φέρει ευθύνη για αυτές ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση τους. Ομοίως η Core Innovations δεν δύναται να ελέγξει την επεξεργασία των προσωπικών του χρήστη δεδομένων από τις Συνδεδεμένες σελίδες και για τον λόγο αυτό ουδεμία ευθύνη φέρει σε σχέση με αυτή. Όταν ο χρήστης χρησιμοποιεί τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ισχύουν αντίστοιχα οι Όροι και οι Προϋποθέσεις κάθε συγκεκριμένης ιστοσελίδας. Για οποιοδήποτε θέμα δύναται να προκύψει ενδεικτικά σε σχέση με περιεχόμενο ή με τη χρήση Συνδεδεμένης ιστοσελίδας ο χρήστης καλείται να απευθύνεται απευθείας στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της εκάστοτε ιστοσελίδας. Η Core Innovations σε καμία περίπτωση δεν ενστερνίζεται ή αποδέχεται ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων, στις οποίες ο χρήστης παραπέμπεται μέσω υπερσυνδέσμων.

 

9) Η Ιστοσελίδα παρέχει στο χρήστη τη δυνατότητα σύνδεσης και αλληλεπίδρασης με κοινωνικά δίκτυα ή ιστοσελίδες κατόπιν δικής του πρωτοβουλίας και αίτησης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που πραγματοποιείται από τα δίκτυα αυτά. Για την άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο δικαιωμάτων θα πρέπει ο χρήστης να έρχεται σε επαφή με τα ίδια τα δίκτυα αυτά.

Κατά τα λοιπά ισχύουν όλοι οι όροι που περιλαμβάνονται στους Όρους και Προϋποθέσεις του Eshop, που αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστό σύνολο με την παρούσα Πολιτική.


ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SMART CLUB

Κάθε κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία της CORAL A.E. και ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέφει σε πρώτη ζήτησή της. Η κάρτα στο εξής θα ονομάζεται Smart Club (SC).

Ο κάτοχος, αμέσως μόλις λάβει την κάρτα του, θα θέσει την υπογραφή του στον ανάλογο χώρο της κάρτας και δεν θα μεταβιβάσει τη χρήση της σε άλλον. Θα τη φυλάσσει και θα τη διατηρεί σε καλή κατάσταση.

Ο κάτοχος δικαιούται να συναλλάσσεται με όλα τα πρατήρια ή/και επιχειρήσεις που δέχονται την κάρτα Smart Club για απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών, με βάση αυθεντικές και μόνο συναλλαγές. Η κάρτα έχει μόνο τοπική ισχύ. Η χρήση της συγκεκριμένης κάρτας γίνεται στα πρατήρια που έχουν σήμα Shell πανελλαδικά, που έχουν την ειδική σήμανση SC, με το λογότυπο και το σήμα Smart Club.

Ο κάτοχος έχει δικαίωμα να κάνει μέχρι δύο (2) συναλλαγές την ημέρα, με χρήση της κάρτας του. Σε περίπτωση περισσοτέρων των δύο συναλλαγών, οι επιπλέον συναλλαγές δεν θα ισχύουν και οι επιπλέον πόντοι που θα αποκτά θα ακυρώνονται αυτομάτως.

Ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως γραπτά στη CORAL A.E. τυχόν αλλαγή διεύθυνσης που δήλωσε, διαφορετικά η CORAL A.E. δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας της αλληλογραφίας και/ή διακοπής της επικοινωνίας.

Το Πρόγραμμα αυτό δεν θα ισχύει σε περίπτωση απαγόρευσης ή περιορισμού του πελάτη από το Νόμο. Εξάλλου, η CORAL A.E. δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς την παρούσα σύμβαση και να ακυρώσει την κάρτα εάν ο κάτοχος παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις, ή εάν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας και ακύρωσης της κάρτας, ο κάτοχος υποχρεούται να διακόψει άμεσα τη χρήση της και να την επιστρέψει στη CORAL A.E. Η CORAL A.E. δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς την παρούσα σύμβαση μόνο για σπουδαίο λόγο.

Ο κάτοχος της κάρτας οφείλει να ελέγχει, μετά από κάθε συναλλαγή, την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων της απόδειξης που παραλαμβάνει από τον πρατηριούχο. Η CORAL A.E. δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη προς τον κάτοχο για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή μη ακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ή καταστημάτων που συνεργάζονται στο Πρόγραμμα, καθώς και για οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική (απο)ζημίωσή του.

Ο κάτοχος πρέπει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μελών της κάρτας SC της CORAL A.E. σε περίπτωση που η κάρτα κλαπεί, απομαγνητισθεί, καταστραφεί ή χαθεί, ή και σε περίπτωση που η χρήση της γίνει παράνομη ή αντικανονική, ευθυνόμενος (ο κάτοχος) για κάθε είδους ζημία που ήθελε προκύψει μέχρι την εκ μέρους του ειδοποίηση. Οι πόντοι που έχει συγκεντρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή ο κάτοχος, αυτόματα μεταφέρονται στην καινούργια του κάρτα. Στη συνέχεια, οφείλει να παραδώσει την κάρτα κομμένη σε οποιοδήποτε πρατήριο έχει το σήμα της Shell ανήκει στο δίκτυο αποδοχής της SC.

Ο κάτοχος μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τη CORAL A.E. μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης Μελών και να καλεί τον ειδικό αριθμό εξυπηρέτησης/ενημέρωσης πόντων που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο καθημερινά. Η CORAL A.E. διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τον πελάτη και με άλλα μέσα για το σύνολο των πόντων που του αντιστοιχούν. Ο πελάτης θα μπορεί να υπολογίσει αθροιστικά το σύνολο των πόντων του μέσω των σχετικών αποδείξεων που θα εκδίδονται από το ηλεκτρονικό μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών (POS) σε κάθε συναλλαγή που έχει κάνει με τη χρήση της κάρτας του.

Η CORAL A.E. θα προβαίνει στην ανανέωση της λίστας δώρων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, για τα οποία θα ενημερώνει εγκαίρως τους πελάτες της.

Οι πόντοι που δικαιούται ο χρήστης της κάρτας μετά από κάθε του συναλλαγή (η οποία γίνεται με το ηλεκτρονικό μηχάνημα) θα προστίθενται την αμέσως επόμενη ημέρα της συναλλαγής. Το σύνολο των πόντων που αντιστοιχούν ανά πελάτη θα είναι διαθέσιμο την επόμενη ημέρα από την ημέρα της συναλλαγής. Όταν ο πελάτης εξαργυρώνει τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάποιο δώρο, τότε του αφαιρούνται οι πόντοι που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο δώρο. Ο κάτοχος της κάρτας πρέπει να φυλάσσει τις ειδικές αποδείξεις που θα εκδίδονται από τη συσκευή αυτομάτων συναλλαγών σε κάθε χρήση της κάρτας του.

Σε περίπτωση που το ειδικό ηλεκτρονικό μηχάνημα (POS) για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τότε η απόκτηση των πόντων θα γίνεται με τη χρήση κουπονιών που θα βρίσκονται στα πρατήρια και πάνω στα οποία θα συμπληρώνει ο πρατηριούχος τα στοιχεία της συναλλαγής. Ο κάτοχος της κάρτας θα παραλαμβάνει ένα αντίγραφο του συγκεκριμένου κουπονιού. Για να θεωρηθεί όμως έγκυρη η συναλλαγή, θα πρέπει ο κάτοχος, με την πρώτη ευκαιρία, να το παραδώσει στο ίδιο πρατήριο όπου έγινε η συγκεκριμένη συναλλαγή, προκειμένου να διεκπεραιωθεί (η συναλλαγή του) και ηλεκτρονικά.

Με την επαρκή συμπλήρωση της αίτησης Smart Club και την παράδοσή της στο πρατήριο, ο πελάτης θα παραλαμβάνει άμεσα την κάρτα του Smart Club. Ο κάτοχος θα μπορεί άμεσα να χρησιμοποιήσει την κάρτα του μόνο για συλλογή πόντων. Ο κάτοχος θα μπορεί να εξαργυρώσει τους πόντους του εφ’ όσον έχει γίνει η ηλεκτρονική καταχώριση των Προσωπικών του Δεδομένων, όπως αυτά εμφανίζονται στην αίτηση Smart Club που έχει συμπληρώσει.

Η απόκτηση των πόντων θα καταγράφεται ηλεκτρονικά, μέσω της SC, σε ειδικό μηχάνημα, το οποίο βρίσκεται εντός του πρατηρίου. Η CORAL A.E. διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια/και να προσθέτει/αφαιρεί προϊόντα ή υπηρεσίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιδότησης πόντων μέσω των πρατηρίων της CORAL A.E. ή άλλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Τα δώρα που θα δικαιούται ο κάτοχος θα γνωστοποιούνται σε αυτόν μέσω ειδικού καταλόγου, τον οποίο θα παραλάβει μαζί με την κάρτα του.

Σε περίπτωση που οι πόντοι έχουν αποκτηθεί με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με την παραπάνω διαδικασία, η CORAL A.E. θα διατηρεί το δικαίωμα να τους απορρίψει χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.

Τα δώρα αποκτούνται μόνο με τη συμπλήρωση του αριθμού των πόντων που έχει προκαθορίσει η CORAL A.E. και έχει ανακοινώσει στον εν ισχύ κατάλογο δώρων. Οι διαδικασίες παράδοσης δώρων ορίζονται κάθε φορά από την CORAL A.E. και ανακοινώνονται στον πελάτη μέσωτου ειδικού καταλόγου δώρων και κατά τη διάρκεια της συναλλαγής του στο πρατήριο. Σε περίπτωση παράδοσης δώρου μέσω παραγγελίας στο πρατήριο, ο πελάτης θα πρέπει να τηρεί τα διαστήματα παράδοσης που ορίζει η απόδειξη συναλλαγής από το POS. Για την παραλαβή του δώρου ο πελάτης θα πρέπει να επιδείξει οποιοδήποτε απαραίτητο στοιχείο προσωπικής πιστοποίησης του ζητηθεί από τον πρατηριούχο.

Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος επισκεφθεί ένα πρατήριο για να παραλάβει το δώρο του, αλλά έχει ξεχάσει το ειδικό απόκομμα εξαργύρωσης, τότε δεν θα μπορεί να αποκτήσει το δώρο του.

Σε περίπτωση απώλειας της απόδειξης εξαργύρωσης ο δικαιούχος, θα πρέπει να καλέσει την υπηρεσία μελών SC και η επιστροφή των πόντων θα γίνεται μετά την τελευταία ημέρα παραλαβής του δώρου από το πρατήριο (στην περίπτωση που το δώρο παραγγέλλεται στο πρατήριο θα πρέπει να επαναλάβει την διαδικασία εξαργύρωσης των πόντων).

Τα δώρα που είναι σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με την περιγραφή τους στον ειδικό κατάλογο δώρων και εφ’ όσον έχουν παραγγελθεί από τον δικαιούχο, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούν εκ των υστέρων να επιστραφούν ή να μη γίνουν αποδεκτά.

ΤΤα δώρα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επίπεδα πόντων δεν μπορούν να ανταλλαγούν με άλλα διαφορετικής αντιστοιχίας σε πόντους. Ο κάτοχος δεν μπορεί να αγοράσει πόντους με τη χρήση μετρητών ή οιουδήποτε άλλου μέσου συναλλαγών. Τα δώρα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επίπεδα πόντων δεν μπορούν επίσης να ανταλλαγούν με άλλον τρόπο που δεν έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή ανακοινωθεί από την CORAL A.E. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δώρα δεν υπάρχει, τότε η CORAL A.E. δεσμεύεται να αντικαταστήσει το δώρο με άλλο ίσης αξίας. Τα δώρα από έναν κατάλογο δεν μπορούν να ανταλλαγούν με δώρα προηγούμενου καταλόγου, εκτός εάν η CORAL A.E. έχει προβλέψει και έχει ανακοινώσει κάτι σχετικό. Σε περίπτωση, τέλος, που κάποιο δώρο δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ο δικαιούχος θα μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή του μόνο μέσα στο πρατήριο, οπότε θα συμπληρώνει και θα υπογράφει μια ειδική κατάσταση που θα υπάρχει στο πρατήριο, οπότε και θα δικαιούται την επιστροφή των πόντων της συγκεκριμένης εξαργύρωσης. Μετά από δέκα (10) μέρες, οι πόντοι θα έχουν επιστραφεί και ο πελάτη θα μπορεί να επισκεφθεί οποιοδήποτε πρατήριο έχει σήματα Shell με το σήμα SC για να επαναλάβει τη διαδικασία εξαργύρωσης και να παραγγείλει το δώρο του.

Ο κάτοχος της κάρτας φέρει την ευθύνη της διατήρησης της καλής κατάστασης της κάρτας. Σε περίπτωση που η κάρτα απολεσθεί ή καταστραφεί περισσότερο από 3 φορές, τότε ο κάτοχος θα έχει απώλεια 100 πόντων για κάθε καινούργια κάρτα που θα ζητά να εκδίδεται, μέχρι την ένατη φορά, οπότε ο πελάτης δεν μπορεί πλέον να επανεκδώσει την κάρτα του.

Κάτοχος της κάρτας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Επίσης, ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί και αποδέχεται ότι: Α) Η CORAL A.E. θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα του, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μεταξύ τους, καθώς επίσης και για γενικότερους σκοπούς marketing. B) Η CORAL A.E. εξουσιοδοτείται με την παρούσα, από τον κάτοχο της κάρτας, να διαβιβάζει τα Προσωπικά του Δεδομένα σε συνεργαζόμενες εταιρείες του Ομίλου σε χώρες εντός ή εκτός της Ε.Ε. (εφ’ όσον τούτο γνωστοποιηθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων και ληφθεί έγκριση αν απαιτείται) και εφ’ όσον τούτο επιβάλλεται για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης. Γ) Επίσης, ο κάτοχος της κάρτας εξουσιοδοτεί με την παρούσα τη CORAL A.E. να ανακοινώνει τα Προσωπικά του Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς, σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα με τα οποία η CORAL A.E. συνεργάζεται για την επεξεργασία των στοιχείων, την αλληλογραφία, την αποστολή των δώρων και, γενικώς, την επίτευξη της συναλλακτικής σχέσης. Η CORAL A.E. έχει στην περίπτωση αυτή την ευθύνη για την δέσμευση των συνεργατών της εν σχέση με την κατά τον Νόμο απαιτούμενη προστασία των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων.

* H CORAL A.E. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει κάρτες Smart Club οι οποίες είναι ανενεργές για χρονικό διάστημα πέραν του έτους, καθώς και να διαγράψει τους πόντους που αντιστοιχούν σε αυτές.

* Η CORAL A.E. διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάρτες Smart Club στις οποίες δεν έχει γίνει καμία εξαργύρωση τους τελευταίους 36 μήνες.

Ο κάτοχος της κάρτας δεν θα δικαιούται να προβεί στην εξαργύρωση των πόντων του για την απόκτηση δώρων για όσο χρονικό διάστημα διατηρεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές προς την CORAL A.E. ή τις θυγατρικές της εταιρείες, την Core Innovations Μονοπρόσωπη Α.Ε. την CORAL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ. και τις εταιρείες του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ

*Οι όροι αυτοί ισχύουν για κάρτες Smart Club με αριθμό μεγαλύτερο από: 700 415 051 432 870 11

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μελών Smart Club 801 11 89000 ή 210 947 6566, www.coralenergy.gr

Επικοινωνήστε μέσω mail στο Hellas-SmartClub@ceg.gr