Όροι Χρήσης Προγράμματος Επιβράβευσης allSmart

Όροι Προγράµµατος allSmart
 1. Το allSmart είναι ένα πρόγραµµα επιβράβευσης που ανταµείβει τις αγορές σας από τα πρατήρια µε τα σήµατα Shell.
 2. Το εγγεγραµµένο µέλος του προγράµµατος allSmart, µπορεί χρησιµοποιώντας την κάρτα ή την εφαρµογή allSmart app να συλλέγει πόντους για κάθε λίτρο καυσίµου που αγοράζει αλλά και για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών από τα πρατήρια Shell. Τους πόντους που συλλέγει έχει τη δυνατότητα να τους χρησιµοποιήσει («εξαργυρώσει»), επιλέγοντας είτε ∆ωροεπιταγές είτε τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον κατάλογο δώρων allSmart.
 3. Με την ορθή συµπλήρωση της αίτησης allSmart και την παράδοσή της στο πρατήριο, ο πελάτης θα παραλαµβάνει άµεσα την κάρτα του allSmart. Ο κάτοχος θα µπορεί άµεσα να χρησιµοποιήσει την κάρτα του µόνο για συλλογή πόντων. Από τη στιγµή που θα ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική καταχώριση των προσωπικών του στοιχείων, όπως αυτά εµφανίζονται στην αίτηση allSmart που έχει συµπληρώσει, θα µπορεί εφεξής να εξαργυρώνει τους πόντους του. Ο κάτοχος, αµέσως µόλις λάβει την κάρτα του, θα θέσει την υπογραφή του στο ανάλογο πεδίο της κάρτας και δεν θα δικαιούται να παραχωρεί την κάρτα ή να µεταβιβάζει τη χρήση της σε άλλον. Υποχρεούται να τη φυλάσσει σε ασφαλές µέρος και να τη διατηρεί σε καλή κατάσταση. Ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί αµέσως γραπτά στην CORAL A.E. τυχόν αλλαγή των στοιχείων επικοινωνίας που δήλωσε, διαφορετικά η CORAL A.E. δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας της αλληλογραφίας και/ή διακοπής της επικοινωνίας.
 4. Ο κάτοχος δικαιούται να συλλέγει πόντους µε τη χρήση της κάρτας, κατά την εκ µέρους του αγορά καυσίµων και λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα, σε όλα τα πρατήρια ή/και επιχειρήσεις που δέχονται την κάρτα allSmart στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ο κάτοχος µπορεί να εξαργυρώσει πόντους είτε στην Ελλάδα είτε στην Κύπρο, για να αποκτήσει και να παραλάβει προϊόντα και υπηρεσίες από τον κατάλογο δώρων της χώρας στην οποία πραγµατοποιείται η εξαργύρωση.
 5. Ο κάτοχος έχει δικαίωµα να κάνει µέχρι τρείς (3) συναλλαγές την ηµέρα και μέχρι οκτώ (8) συναλλαγές ανά 7 ημέρες, µε χρήση της κάρτας του. Σε περίπτωση περισσοτέρων των παραπάνω συναλλαγών, οι επιπλέον πόντοι που θα αποκτά θα ακυρώνονται αυτοµάτως. Η CORAL διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τα όρια των συναλλαγών κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρεια της και να τα γνωστοποιήσει με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο.
 6. Η απόκτηση των πόντων θα καταγράφεται ηλεκτρονικά από το ταµειακό σύστηµα το οποίο βρίσκεται εντός του πρατηρίου. Η CORAL A.E. διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια να µεταβάλλει το σύστηµα αντιστοίχισης πόντων ανά προϊόν ή / και να προσθέτει / αφαιρεί προϊόντα ή υπηρεσίες που συµµετέχουν στο πρόγραµµα επιδότησης πόντων µέσω των πρατηρίων της CORAL A.E. ή άλλων συνεργαζόµενων επιχειρήσεων. Οι πόντοι που δικαιούται ο χρήστης της κάρτας µετά από κάθε του συναλλαγή (η οποία γίνεται µε επίδειξη της κάρτας ή από τη χρήση της εφαρµογής από το διαδίκτυο) θα καταχωρούνται την ίδια στιγµή για τα πρατήρια που έχουν online σύνδεση µε το ηλεκτρονικό σύστηµα του Προγράµµατος allSmart, ενώ για τα υπόλοιπα πρατήρια, οι πόντοι θα καταχωρούνται την αµέσως επόµενη ηµέρα της συναλλαγής. Το σύνολο των πόντων που αντιστοιχούν ανά πελάτη θα είναι διαθέσιµο αµέσως µετά την ολοκλήρωση της καταχώρησής τους. Όταν ο πελάτης εξαργυρώνει τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάποιο δώρο, τότε αφαιρούνται από την κάρτα του οι πόντοι που αντιστοιχούν στο συγκεκριµένο δώρο.
 7. Σε περίπτωση που οι πόντοι έχουν αποκτηθεί µε τρόπο που δεν είναι σύµφωνος µε την παραπάνω διαδικασία, η CORAL A.E. θα διατηρεί το δικαίωµα να τους ακυρώσει χωρίς προειδοποίηση.
 8. Ο κάτοχος της κάρτας οφείλει να ελέγχει, µετά από κάθε συναλλαγή, την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων της απόδειξης αγοράς προϊόντων ή υπηρεσιών και του αντίστοιχου αποδεικτικού απόδοσης πόντων που παραλαµβάνει από τον πρατηριούχο ή των σχετικών στοιχείων που εµφανίζονται για τις συναλλαγές µε χρήση της κάρτας µέσω της εφαρµογής allSmart app. Η CORAL A.E. δεν έχει καµία υποχρέωση ή ευθύνη συµβατική ή εξωσυµβατική (απο)ζηµίωσης προς τον κάτοχο για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή µη ακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ή καταστηµάτων που συµµετέχουν στο Πρόγραµµα.
 9. Ο κάτοχος πρέπει να ενηµερώσει αµέσως εγγράφως την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μελών της κάρτας allSmart της CORAL A.E. σε περίπτωση που η κάρτα κλαπεί, αποµαγνητιστεί, καταστραφεί ή χαθεί ή και σε περίπτωση που γίνει παράνοµη ή αντικανονική χρήση της, ευθυνόµενος (ο κάτοχος) για κάθε είδους ζηµία που ήθελε προκύψει µέχρι την εκ µέρους του ειδοποίηση. Σε περίπτωση έκδοσης νέας κάρτας, σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις, οι πόντοι που έχει συγκεντρώσει µέχρι εκείνη τη στιγµή ο κάτοχος στην ακυρωθείσα κάρτα, εφόσον αυτή ήταν καταχωρηµένη µε τα στοιχεία του πελάτη, αυτόµατα θα µεταφέρονται στην καινούργια του κάρτα.
 10. Ο κάτοχος µπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά µε την CORAL A.E. µέσω της Υπηρεσίας Εξυπηρέτησης Μελών και να καλεί τον ειδικό αριθµό εξυπηρέτησης /ενηµέρωσης πόντων που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο καθηµερινά. Η CORAL A.E. διατηρεί το δικαίωµα να ενηµερώνει τον κάτοχο και µε άλλα µέσα για το σύνολο των πόντων που του αντιστοιχούν.
 11. ∆ώρα καταλόγου: Τα δώρα που θα δικαιούται ο κάτοχος θα γνωστοποιούνται σε αυτόν µέσω ειδικού καταλόγου, ο οποίος θα είναι διαθέσιµος στα πρατήρια και στην εφαρµογή allSmart app. Η CORAL θα δικαιούται να προβαίνει στην ανανέωση της λίστας δώρων οποτεδήποτε.
 12. Τα δώρα αποκτώνται µόνο µε τη συµπλήρωση του αριθµού των πόντων που έχει προκαθορίσει η CORAL A.E. και έχει ανακοινώσει στον εν ισχύ κατάλογο δώρων. Οι διαδικασίες παράδοσης δώρων ορίζονται κάθε φορά από την CORAL A.E. και ανακοινώνονται στον πελάτη µέσω του ισχύοντος καταλόγου δώρων. Σε περίπτωση παράδοσης δώρου µέσω παραγγελίας στο πρατήριο, ο πελάτης θα πρέπει να ακολουθεί τα χρονικά περιθώρια παραλαβής που ορίζει το Ειδικό Απόκοµµα Εξαργύρωσης που εκδίδεται από το POS του πρατηρίου. Για την παραλαβή του δώρου ο πελάτης θα πρέπει να επιδείξει οποιοδήποτε απαραίτητο στοιχείο προσωπικής ταυτοποίησης του ζητηθεί από τον πρατηριούχο. Τα στοιχεία αυτά µπορεί να είναι ∆ελτίο Αστυνοµικής Ταυτότητας ή ∆ίπλωµα Οδήγησης.
 13. Για την παραλαβή του δώρου, ο κάτοχος θα πρέπει να φέρει και να επιδεικνύει στο πρατήριο το Ειδικό Απόκοµµα Εξαργύρωσης, το οποίο θα εκδίδεται από το πρατήριο κατά τη στιγµή της εξαργύρωσης πόντων. Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος επισκεφθεί ένα πρατήριο για να παραλάβει το δώρο του, αλλά δεν εµφανίσει το ειδικό απόκοµµα εξαργύρωσης, τότε δεν θα µπορεί να παραλάβει το δώρο του την συγκεκριµένη στιγµή. Σε περίπτωση απώλειας του αποκόµµατος εξαργύρωσης ο Κάτοχος θα πρέπει να καλέσει την υπηρεσία µελών allSmart. Τα δώρα που είναι σε καλή κατάσταση και σύµφωνα µε την περιγραφή τους στον ειδικό κατάλογο δώρων και εφόσον είναι αυτά που έχουν παραγγελθεί από τον κάτοχο, σε καµία περίπτωση δεν θα µπορούν εκ των υστέρων να επιστραφούν ή να µη γίνουν αποδεκτά από αυτόν. Σε περίπτωση που κάποιο δώρο που παραλαµβάνεται από το πρατήριο δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ο δικαιούχος θα µπορεί να αρνηθεί την παραλαβή του µόνο κατά την παραλαβή του από το πρατήριο, συµπληρώνοντας και υπογράφοντας ένα ειδικό έντυπο επιστροφής που θα υπάρχει στο πρατήριο, οπότε και θα δικαιούται την επιστροφή των πόντων της συγκεκριµένης εξαργύρωσης. Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών, οι πόντοι θα επιστραφούν στην κάρτα του. Τα δώρα που επιλέγονται κατά την εξαργύρωση των πόντων δεν µπορούν να ανταλλαγούν µε άλλα µετά την εξαργύρωση. Ο κάτοχος δεν µπορεί να «αγοράσει» πόντους µε τη χρήση µετρητών ή οιουδήποτε άλλου µέσου συναλλαγών. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δώρα που αναφέρονται στον κατάλογο των δώρων δεν διατίθεται από τον συνεργαζόµενο προµηθευτή κατά τον χρόνο της εξαργύρωσης, τότε η CORAL A.E. δεν θα φέρει καµία ευθύνη έναντι του κατόχου.
 14. Η CORAL A.E. δικαιούται να καταγγείλει µονοµερώς την παρούσα σύµβαση και να ακυρώσει την κάρτα εάν ο κάτοχος παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι συµφωνούνται όλοι ουσιώδεις, ή εάν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας και ακύρωσης της κάρτας, ο κάτοχος υποχρεούται να διακόψει άµεσα τη χρήση της και να την επιστρέψει στην CORAL A.E.
 15. Ο κάτοχος της κάρτας φέρει την ευθύνη της διατήρησης της κάρτας σε καλή κατάσταση.
 16. Κάτοχος της κάρτας µπορεί να είναι οποιοσδήποτε έχει συµπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και έχει πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
 17. Η CORAL A.E. δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να προβαίνει σε προσωρινή αναστολή ή οριστική διακοπή του προγράµµατος ή σε μονομερή τροποποίηση των παρόντων χωρίς προηγούµενη ενηµέρωση των κατόχων. Οι εκάστοτε ισχύοντες όροι βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα allSmart.gr.
 18. H CORAL A.E. διατηρεί το δικαίωµα να ακυρώνει κάρτες allSmart οι οποίες είναι ανενεργές για χρονικό διάστηµα πέραν του έτους, καθώς και να διαγράψει τους πόντους που αντιστοιχούν σε αυτές. Η CORAL A.E. διατηρεί το δικαίωµα να διαγράψει τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάρτες allSmart στιςοποίες δεν έχει γίνει καµία εξαργύρωση τους τελευταίους 36 µήνες.
 19. Ο κάτοχος της κάρτας δεν θα δικαιούται να εξαργυρώνει πόντους για την απόκτηση των δώρων για όσο χρονικό διάστηµα διατηρεί ληξιπρόθεσµες και απαιτητές οφειλές προς την CORAL A.E.
 20. Η CORAL A.E., διατηρεί το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική ευχέρειά της να διενεργεί οποτεδήποτε προωθητικές ενέργειες, διαγωνισμούς και κληρώσεις, με τους εκάστοτε προβλεπόμενους όρους οι οποίοι θα δημοσιοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο και τρόπο και την απόδοση των εκάστοτε προνομίων, δώρων, ή πρόσθετων πόντων allSmart. H συμμετοχή σε οποιαδήποτε τέτοια προωθητική ενέργεια θα γίνεται αυτόματα με τη χρήση της κάρτας allSmart. Όποιος κάτοχος δεν επιθυμεί να συμμετάσχει σε οποιαδήποτε τέτοια προωθητική ενέργεια για οποιοδήποτε λόγο, μπορεί να το δηλώνει τηλεφωνικά στον αριθμό 210 9476566 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@allSmart.gr, καθ’ όλη τη διάρκεια και έως και την ημερομηνία λήξης αυτής. Η CORAL A.E. θα αναρτά τους αριθμούς καρτών των οποίων οι κάτοχοι αναδείχθηκαν νικητές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα allSmart.gr.
 21. Οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος διέπονται από τις διατάξεις του Ελληνικού ∆ικαίου. Αρµόδια για την επίλυση οποιασδήποτε τυχόν διαφοράς ορίζονται τα δικαστήρια των Αθηνών.

Τηλεφωνική Υπηρεσία Εξυπηρέτησης allSmart 210 94 76 566