Όροι χρήσης κουπονιών

ΟΡΟΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ SMART CLUB

Κάθε κάρτα είναι και παραμένει ιδιοκτησία της CORAL A.E. και ο κάτοχος είναι υποχρεωμένος να την επιστρέφει σε πρώτη ζήτησή της. Η κάρτα στο εξής θα ονομάζεται Smart Club (SC).

Ο κάτοχος, αμέσως μόλις λάβει την κάρτα του, θα θέσει την υπογραφή του στον ανάλογο χώρο της κάρτας και δεν θα μεταβιβάσει τη χρήση της σε άλλον. Θα τη φυλάσσει και θα τη διατηρεί σε καλή κατάσταση.  

Ο κάτοχος δικαιούται να συναλλάσσεται με όλα τα πρατήρια ή/και επιχειρήσεις που δέχονται την κάρτα Smart Club για απόκτηση αγαθών και υπηρεσιών, με βάση αυθεντικές και μόνο συναλλαγές. Η κάρτα έχει μόνο τοπική ισχύ. Η χρήση της συγκεκριμένης κάρτας γίνεται στα πρατήρια που έχουν σήμα Shell πανελλαδικά, που έχουν την ειδική σήμανση SC, με το λογότυπο και το σήμα Smart Club.

Ο κάτοχος έχει δικαίωμα να κάνει μέχρι δύο (2) συναλλαγές την ημέρα, με χρήση της κάρτας του. Σε περίπτωση περισσοτέρων των δύο συναλλαγών, οι επιπλέον συναλλαγές δεν θα ισχύουν και οι επιπλέον πόντοι που θα αποκτά θα ακυρώνονται αυτομάτως.

Ο κάτοχος οφείλει να γνωστοποιεί αμέσως γραπτά στη CORAL A.E. τυχόν αλλαγή διεύθυνσης που δήλωσε, διαφορετικά η CORAL A.E. δεν θα ευθύνεται σε περίπτωση απώλειας της αλληλογραφίας και/ή διακοπής της επικοινωνίας.

Το Πρόγραμμα αυτό δεν θα ισχύει σε περίπτωση απαγόρευσης ή περιορισμού του πελάτη από το Νόμο. Εξάλλου, η CORAL A.E. δικαιούται να καταγγείλει μονομερώς την παρούσα σύμβαση και να ακυρώσει την κάρτα εάν ο κάτοχος παραβεί οποιονδήποτε από τους όρους της παρούσας, οι οποίοι συμφωνούνται όλοι ουσιώδεις, ή εάν συντρέχει άλλος σπουδαίος λόγος. Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας και ακύρωσης της κάρτας, ο κάτοχος υποχρεούται να διακόψει άμεσα τη χρήση της και να την επιστρέψει στη CORAL A.E. Η CORAL A.E. δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς την παρούσα σύμβαση μόνο για σπουδαίο λόγο.

Ο κάτοχος της κάρτας οφείλει να ελέγχει, μετά από κάθε συναλλαγή, την ακρίβεια και την ορθότητα των στοιχείων της απόδειξης που παραλαμβάνει από τον πρατηριούχο. Η CORAL A.E. δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη προς τον κάτοχο για τυχόν αθέτηση εκπλήρωσης ή μη ακριβή εκπλήρωση των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων ή καταστημάτων που συνεργάζονται στο Πρόγραμμα, καθώς και για οποιαδήποτε συμβατική ή εξωσυμβατική (απο)ζημίωσή του.

Ο κάτοχος πρέπει να ενημερώσει αμέσως εγγράφως την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μελών της κάρτας SC της CORAL A.E. σε περίπτωση που η κάρτα κλαπεί, απομαγνητισθεί, καταστραφεί ή χαθεί, ή και σε περίπτωση που η χρήση της γίνει παράνομη ή αντικανονική, ευθυνόμενος (ο κάτοχος) για κάθε είδους ζημία που ήθελε προκύψει μέχρι την εκ μέρους του ειδοποίηση. Οι πόντοι που έχει συγκεντρώσει μέχρι εκείνη τη στιγμή ο κάτοχος, αυτόματα μεταφέρονται στην καινούργια του κάρτα. Στη συνέχεια, οφείλει να παραδώσει την κάρτα κομμένη σε οποιοδήποτε πρατήριο έχει το σήμα της Shell ανήκει στο δίκτυο αποδοχής της SC.

Ο κάτοχος μπορεί να επικοινωνεί τηλεφωνικά με τη CORAL A.E. μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης Μελών και να καλεί τον ειδικό αριθμό εξυπηρέτησης/ενημέρωσης πόντων που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο καθημερινά. Η CORAL A.E. διατηρεί το δικαίωμα να ενημερώνει τον πελάτη και με άλλα μέσα για το σύνολο των πόντων που του αντιστοιχούν. Ο πελάτης θα μπορεί να υπολογίσει αθροιστικά το σύνολο των πόντων του μέσω των σχετικών αποδείξεων που θα εκδίδονται από το ηλεκτρονικό μηχάνημα αυτόματων συναλλαγών (POS) σε κάθε συναλλαγή που έχει κάνει με τη χρήση της κάρτας του.

Η CORAL A.E. θα προβαίνει στην ανανέωση της λίστας δώρων σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, για τα οποία θα ενημερώνει εγκαίρως τους πελάτες της.

Οι πόντοι που δικαιούται ο χρήστης της κάρτας μετά από κάθε του συναλλαγή (η οποία γίνεται με το ηλεκτρονικό μηχάνημα) θα προστίθενται την αμέσως επόμενη ημέρα της συναλλαγής. Το σύνολο των πόντων που αντιστοιχούν ανά πελάτη θα είναι διαθέσιμο την επόμενη ημέρα από την ημέρα της συναλλαγής. Όταν ο πελάτης εξαργυρώνει τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάποιο δώρο, τότε του αφαιρούνται οι πόντοι που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο δώρο. Ο κάτοχος της κάρτας πρέπει να φυλάσσει τις ειδικές αποδείξεις που θα εκδίδονται από τη συσκευή αυτομάτων συναλλαγών σε κάθε χρήση της κάρτας του.

Σε περίπτωση που το ειδικό ηλεκτρονικό μηχάνημα (POS) για οποιονδήποτε λόγο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, τότε η απόκτηση των πόντων θα γίνεται με τη χρήση κουπονιών που θα βρίσκονται στα πρατήρια και πάνω στα οποία θα συμπληρώνει ο πρατηριούχος τα στοιχεία της συναλλαγής. Ο κάτοχος της κάρτας θα παραλαμβάνει ένα αντίγραφο του συγκεκριμένου κουπονιού. Για να θεωρηθεί όμως έγκυρη η συναλλαγή, θα πρέπει ο κάτοχος, με την πρώτη ευκαιρία, να το παραδώσει στο ίδιο πρατήριο όπου έγινε η συγκεκριμένη συναλλαγή, προκειμένου να διεκπεραιωθεί (η συναλλαγή του) και ηλεκτρονικά.

Με την επαρκή συμπλήρωση της αίτησης Smart Club και την παράδοσή της στο πρατήριο, ο πελάτης θα παραλαμβάνει άμεσα την κάρτα του Smart Club. Ο κάτοχος θα μπορεί άμεσα να χρησιμοποιήσει την κάρτα του μόνο για συλλογή πόντων. Ο κάτοχος θα μπορεί να εξαργυρώσει τους πόντους του εφ’ όσον έχει γίνει η ηλεκτρονική καταχώριση των Προσωπικών του Δεδομένων, όπως αυτά εμφανίζονται στην αίτηση Smart Club που έχει συμπληρώσει.

Η απόκτηση των πόντων θα καταγράφεται ηλεκτρονικά, μέσω της SC, σε ειδικό μηχάνημα, το οποίο βρίσκεται εντός του πρατηρίου. Η CORAL A.E. διατηρεί τη διακριτική ευχέρεια/και να προσθέτει/αφαιρεί προϊόντα ή υπηρεσίες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιδότησης πόντων μέσω των πρατηρίων της CORAL A.E. ή άλλων συνεργαζόμενων επιχειρήσεων.

Τα δώρα που θα δικαιούται ο κάτοχος θα γνωστοποιούνται σε αυτόν μέσω ειδικού καταλόγου, τον οποίο θα παραλάβει μαζί με την κάρτα του.

Σε περίπτωση που οι πόντοι έχουν αποκτηθεί με τρόπο που δεν είναι σύμφωνος με την παραπάνω διαδικασία, η CORAL A.E. θα διατηρεί το δικαίωμα να τους απορρίψει χωρίς καμία άλλη προειδοποίηση.

Τα δώρα αποκτούνται μόνο με τη συμπλήρωση του αριθμού των πόντων που έχει προκαθορίσει η CORAL A.E. και έχει ανακοινώσει στον εν ισχύ κατάλογο δώρων. Οι διαδικασίες παράδοσης δώρων ορίζονται κάθε φορά από την CORAL A.E. και ανακοινώνονται στον πελάτη μέσωτου ειδικού καταλόγου δώρων και κατά τη διάρκεια της συναλλαγής του στο πρατήριο. Σε περίπτωση παράδοσης δώρου μέσω παραγγελίας στο πρατήριο, ο πελάτης θα πρέπει να τηρεί τα διαστήματα παράδοσης που ορίζει η απόδειξη συναλλαγής από το POS. Για την παραλαβή του δώρου ο πελάτης θα πρέπει να επιδείξει οποιοδήποτε απαραίτητο στοιχείο προσωπικής πιστοποίησης του ζητηθεί από τον πρατηριούχο.

Σε περίπτωση που κάποιος δικαιούχος επισκεφθεί ένα πρατήριο για να παραλάβει το δώρο του, αλλά έχει ξεχάσει το ειδικό απόκομμα εξαργύρωσης, τότε δεν θα μπορεί να αποκτήσει το δώρο του.

Σε περίπτωση απώλειας της απόδειξης εξαργύρωσης ο δικαιούχος, θα πρέπει να καλέσει την υπηρεσία μελών SC και η επιστροφή των πόντων θα γίνεται μετά την τελευταία ημέρα παραλαβής του δώρου από το πρατήριο (στην περίπτωση που το δώρο παραγγέλλεται στο πρατήριο θα πρέπει να επαναλάβει την διαδικασία εξαργύρωσης των πόντων).

Τα δώρα που είναι σε καλή κατάσταση και σύμφωνα με την περιγραφή τους στον ειδικό κατάλογο δώρων και εφ’ όσον έχουν παραγγελθεί από τον δικαιούχο, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούν εκ των υστέρων να επιστραφούν ή να μη γίνουν αποδεκτά.

Τα δώρα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επίπεδα πόντων δεν μπορούν να ανταλλαγούν με άλλα διαφορετικής αντιστοιχίας σε πόντους. Ο κάτοχος δεν μπορεί να αγοράσει πόντους με τη χρήση μετρητών ή οιουδήποτε άλλου μέσου συναλλαγών. Τα δώρα που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα επίπεδα πόντων δεν μπορούν επίσης να ανταλλαγούν με άλλον τρόπο που δεν έχει μέχρι εκείνη τη στιγμή ανακοινωθεί από την CORAL A.E. Σε περίπτωση που κάποιο από τα δώρα δεν υπάρχει, τότε η CORAL A.E. δεσμεύεται να αντικαταστήσει το δώρο με άλλο ίσης αξίας. Τα δώρα από έναν κατάλογο δεν μπορούν να ανταλλαγούν με δώρα προηγούμενου καταλόγου, εκτός εάν η CORAL A.E. έχει προβλέψει και έχει ανακοινώσει κάτι σχετικό. Σε περίπτωση, τέλος, που κάποιο δώρο δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση, ο δικαιούχος θα μπορεί να αρνηθεί την παραλαβή του μόνο μέσα στο πρατήριο, οπότε θα συμπληρώνει και θα υπογράφει μια ειδική κατάσταση που θα υπάρχει στο πρατήριο, οπότε και θα δικαιούται την επιστροφή των πόντων της συγκεκριμένης εξαργύρωσης. Μετά από δέκα (10) μέρες, οι πόντοι θα έχουν επιστραφεί και ο πελάτη θα μπορεί να επισκεφθεί οποιοδήποτε πρατήριο έχει σήματα Shell με το σήμα SC για να επαναλάβει τη διαδικασία εξαργύρωσης και να παραγγείλει το δώρο του.

Ο κάτοχος της κάρτας φέρει την ευθύνη της διατήρησης της καλής κατάστασης της κάρτας. Σε περίπτωση που η κάρτα απολεσθεί ή καταστραφεί περισσότερο από 3 φορές, τότε ο κάτοχος θα έχει απώλεια 100 πόντων για κάθε καινούργια κάρτα που θα ζητά να εκδίδεται, μέχρι την ένατη φορά, οπότε ο πελάτης δεν μπορεί πλέον να επανεκδώσει την κάρτα του.

Κάτοχος της κάρτας μπορεί να είναι οποιοσδήποτε έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Επίσης, ο κάτοχος της κάρτας συμφωνεί και αποδέχεται ότι: Α) Η CORAL A.E. θα διατηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά Δεδομένα του, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης μεταξύ τους, καθώς επίσης και για γενικότερους σκοπούς marketing. B) Η CORAL A.E. εξουσιοδοτείται με την παρούσα, από τον κάτοχο της κάρτας, να διαβιβάζει τα Προσωπικά του Δεδομένα σε συνεργαζόμενες εταιρείες του Ομίλου σε χώρες εντός ή εκτός της Ε.Ε. (εφ’ όσον τούτο γνωστοποιηθεί στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων και ληφθεί έγκριση αν απαιτείται) και εφ’ όσον τούτο επιβάλλεται για λόγους λειτουργικής και μηχανογραφικής εξυπηρέτησης της συναλλακτικής σχέσης. Γ) Επίσης, ο κάτοχος της κάρτας εξουσιοδοτεί με την παρούσα τη CORAL A.E. να ανακοινώνει τα Προσωπικά του Δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων συναλλακτικής συμπεριφοράς, σε τρίτα νομικά ή φυσικά πρόσωπα με τα οποία η CORAL A.E. συνεργάζεται για την επεξεργασία των στοιχείων, την αλληλογραφία, την αποστολή των δώρων και, γενικώς, την επίτευξη της συναλλακτικής σχέσης. Η CORAL A.E. έχει στην περίπτωση αυτή την ευθύνη για την δέσμευση των συνεργατών της εν σχέση με την κατά τον Νόμο απαιτούμενη προστασία των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων.

* H CORAL A.E. διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώνει κάρτες Smart Club οι οποίες είναι ανενεργές για χρονικό διάστημα πέραν του έτους, καθώς και να διαγράψει τους πόντους που αντιστοιχούν σε αυτές.

* Η CORAL A.E. διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει τους πόντους που αντιστοιχούν σε κάρτες Smart Club στις οποίες δεν έχει γίνει καμία εξαργύρωση τους τελευταίους 36 μήνες.

Ο κάτοχος της κάρτας δεν θα δικαιούται να προβεί στην εξαργύρωση των πόντων του για την απόκτηση δώρων για όσο χρονικό διάστημα διατηρεί ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές προς την CORAL A.E. ή τις θυγατρικές της εταιρείες, την CORAL GAS Α.Ε.Β.Ε.Υ. και τις εταιρείες του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ.

*Οι όροι αυτοί ισχύουν για κάρτες Smart Club με αριθμό μεγαλύτερο από: 700 415 051 432 870 11

 

Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μελών Smart Club 801 11 89000 ή 210 947 6566, www.coralenergy.gr ή www.shellsmart.com

Επικοινωνήστε μέσω mail στο Hellas-SmartClub@ceg.gr