Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής - Samsung Galaxy A52s 5G & Κουπόνι 50€ για αγορές στο Galaxy Store!

Η παρούσα προωθητική ενέργεια απευθύνεται σε κατόχους Samsung Account και Samsung Members (για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Members πρέπει να διαθέτετε Samsung Account).
Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «SAMSUNG ELECTRONICS ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, στη Λ. Κηφισίας αρ. 24Α, ΤΚ 151 25, με αρ. ΓΕΜΗ 009349401000 και με τηλ. επικοινωνίας 213 0163800 (καλούμενη εφεξής «η Διοργανώτρια») διοργανώνει προωθητική ενέργεια με τίτλο «Samsung Galaxy Store – Voucher Promo» (εφεξής «η Προωθητική Ενέργεια»), σύμφωνα με τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Συμμετοχής (εφεξής «οι Όροι»), οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα https://www.samsung.com/gr/offer/galaxy-store-voucher-promo/ (εφεξής το «Site»).
1. Δικαίωμα Συμμετοχής
Δικαίωμα συμμετοχής στην Προωθητική Ενέργεια έχουν φυσικά πρόσωπα με κατοικία στην Ελλάδα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος καθώς και νομικά πρόσωπα με έδρα στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που η συμμετοχή καταχωρήθηκε σε στοιχεία ή με συνοδευτικά έγγραφα νομικού προσώπου, με την υποβολή της αίτησής του στο Samsung Members ο αιτών δηλώνει και εγγυάται ότι νομιμοποιείται σχετικά ή ότι διαθέτει κάθε αναγκαία εξουσιοδότηση για την παραλαβή του Δώρου για λογαριασμό και εξ ονόματος του νομικού προσώπου, της Διοργανώτριας ουδεμίας ευθύνης φερούσης. Εξαιρούνται από την Προωθητική Ενέργεια τα ανίκανα προς δικαιοπραξία πρόσωπα.
2. Τρόπος Συμμετοχής / Μηχανισμός Προωθητικής Ενέργειας
Για να συμμετάσχει κάποιος στην Προωθητική Ενέργεια θα πρέπει:
α) να αγοράσει ένα ή περισσότερα εκ των περιοριστικά αναφερομένων κατωτέρω Samsung Galaxy A52s 5G: SM-A528BZKDEUE, SM-A528BLGDEUE, SM-A528BLVDEUE, SM-A528BZWDEUE, SM-A528BZKHEUE, SM-A528BLGHEUE, SM-A528BLVHEUE, SM-A528BZWHEUE ή Samsung Galaxy S21 Series: SM-G991BZADEUE, SM-G991BZAGEUE, SM-G991BZIDEUE, SM-G991BZVDEUE, SM-G991BZWDEUE, SM-G991BZWGEUE, SM-G998BZKDEUE, SM-G998BZKGEUE, SM-G998BZKHEUE, SM-G998BZSDEUE, SM-G996BZKDEUE, SM-G996BZKGEUE, SM-G996BZSDEUE, SM-G996BZSGEUE, SM-G996BZVDEUE ή Galaxy Z Fold3 5G: SM-F926BZKDEUE, SM-F926BZSDEUE, SM-F926BZGDEUE, SM-F926BZKGEUE ή Samsung Galaxy Z Flip3 5G: SM-F711BLVAEUE ή SM-F711BLVBEUE, SM-F711BLVEEUE ή SM-F711BLVFEUE , SM-F711BZEAEUE ή SM-F711BZEBEUE, SM-F711BZGAEUE ή SM-F711BZGBEUE, SM-F711BZKAEUE ή SM-F711BZKBEUE, SM-F711BZKEEUE ή SM-F711BZKFEUE (εφεξής το «Προϊόν») από τα συμμετέχοντα* φυσικά ή/και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά τους καταστήματα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών στην Ελλάδα, εντός του διαστήματος από 25/10/2021 έως και 14/11/2021 (εφεξής «Διάρκεια Αγορών») βάσει παραστατικού αγοράς,
και
β) να ολοκληρώσει τη διαδικασία συμμετοχής μέσω Samsung Members που περιγράφεται στον παρακάτω όρο 4 εντός του διαστήματος από 25/10/2021 έως και 26/11/2021 (εφεξής «Διάρκεια Συμμετοχής»)
Διευκρινίζεται ότι η διαδικασία και οι επιμέρους όροι της αγοράς των Προϊόντων καθορίζονται από τα συμμετέχοντα καταστήματα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να απευθύνονται σε αυτά για περισσότερες πληροφορίες.
Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα πολλαπλών συμμετοχών στην Προωθητική Ενέργεια, κατά πλήρη αντιστοιχία με τον αριθμό των Προϊόντων τα οποία αγοράσθηκαν από τον ίδιο κατά τη Διάρκεια Αγορών. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση περισσότερων του ενός Κουπονιών με το ίδιο Samsung Account. Σε περίπτωση που ο Δικαιούχος λάβει περισσότερα του ενός Κουπόνια θα πρέπει να χρησιμοποιήσει διαφορετικό Samsung Account για την ενεργοποίηση κάθε Κουπονιού.
3. Δώρο
Με την παρούσα Προωθητική Ενέργεια όσοι αγοράσουν το Προϊόν εντός της Διάρκειας Αγορών (εφεξής οι «Δικαιούχοι») και πληρούν τις προϋποθέσεις των παρόντων Όρων, μπορούν να αποκτήσουν εφόσον το επιθυμούν το εξής δώρο (εφεξής «το Δώρο» ή «Κουπόνι») ακολουθώντας την κατωτέρω Διαδικασία Συμμετοχής (όρος 4):
 Ένα ηλεκτρονικό Κουπόνι αξίας πενήντα (50€) ευρώ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για μια αγορά εντός ενός εκ των κατωτέρω οριζόμενων παιχνιδιών του Galaxy Store που εφαρμόζει Samsung In App Aγορά (Αγορά εντός Εφαρμογής). Η Αγορά εντός Εφαρμογής αφορά σε αγορά πρόσθετου περιεχομένου ή υπηρεσίας εντός μιας εφαρμογής (για παράδειγμα η απόκτηση κάποιων νέων λειτουργιών ή αντικειμένων που βοηθούν τον χρήστη να περάσει ή να “ξεκλειδώσει” πιο εύκολα κάποιο επίπεδο ή η αγορά κάποιου χαρακτήρα ενός παιχνιδιού). Το Κουπόνι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αγορά μας εφαρμογής ή παιχνιδιού από το Galaxy Store. Τους Όρους Χρήσης του Galaxy Store μπορείτε να δείτε πατώντας στο παρακάτω σύνδεσμο:
https://terms.samsungconsent.com/6mztkyy858/TC/1.0/GRC/GRC_ell.html?fbclid=IwAR2WXetR7bKaIzz5EHugLbYqB0plu-G1Bplwy8W4jCwTQcNzAnY9spP-EVc
 Το Κουπόνι παραμένει έγκυρο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο έως και την 15/12/2021 και ώρα 23:59 («Διάρκεια Εξαργύρωσης») και δε θα γίνεται δεκτό εκτός/πέραν του ανωτέρω χρονικού διαστήματος.
 Τα παιχνίδια που είναι διαθέσιμα στο Galaxy Store ανά τύπο Προϊόντος και εφαρμόζουν Αγορές εντός Εφαρμογής είναι τα εξής («Συμμετέχοντα Παιχνίδια»):
- Για το Samsung Galaxy A52s 5G
- Για το Samsung Galaxy S21
- Για το Samsung Galaxy S21+
- Για το Samsung Galaxy S21 Ultra
- Για το Samsung Galaxy Z Fold3 5G
- Για το Samsung Galaxy Z Flip3 5G
 Το Κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Δικαιούχο μόνο για μία (1) συναλλαγή εντός ενός εκ των Συμμετέχοντων Παιχνιδιών. Οποιοδήποτε αχρησιμοποίητο πιστωτικό υπόλοιπο δεν μπορεί να αποθηκευτεί ή να μεταφερθεί για να εξαργυρωθεί στο μέλλον, δεν είναι ανταλλάξιμο με μετρητά ή άλλο κουπόνι και θα καταπίπτει αυτόματα μόλις ο Δικαιούχος ολοκληρώσει τη συναλλαγή.
 Τα Συμμετέχοντα Παιχνίδια παρέχονται και λειτουργούν από τρίτους παρόχους και συνεπώς υπόκεινται από τους οικείους Όρους Χρήσης και πολιτικές Απορρήτου. Τα Συμμετέχοντα Παιχνίδια ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα στην ελληνική γλώσσα. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τη λειτουργία των Συμμετεχόντων Παιχνιδιών, το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες που αφορούν οι Αγορές εντός Εφαρμογής.
 Το Κουπόνι δεν μπορεί να συνδυαστεί με άλλα κουπόνια, δηλαδή μπορεί να γίνεται χρήση μόνο ενός κουπονιού ανά αγορά και το κάθε κουπόνι μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.
 Το Κουπόνι δεν ανταλλάσσεται ούτε εξαργυρώνεται σε χρήματα.
 Το Κουπόνι δεν είναι ονομαστικό και θα πρέπει συνεπώς οι Δικαιούχοι να μεριμνούν για τη μη διαρροή του κωδικού του Κουπονιού τους καθότι η Διοργανώτρια δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε μία τέτοια περίπτωση. Η Διοργανώτρια δεν φέρει κάποια ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια από τον Δικαιούχο του Κουπονιού, καθώς επίσης για την περίπτωση αδυναμίας εξαργύρωσης από αυτόν του Κουπονιού για λόγο που δεν οφείλεται στη Διοργανώτρια.
4. Διαδικασία Συμμετοχής & Απόκτησης Κουπονιού
Για να αποκτήσει ο Δικαιούχος το Δώρο, θα πρέπει να επισκεφτεί την εφαρμογή Samsung Members μέσω της συσκευής που έχει αγοράσει και:
1. Να συνδεθεί στο Samsung Members μέσω του Samsung Account του ή να δημιουργήσει λογαριασμό εάν δεν έχει ήδη. Από το Samsung Account συμπληρώνονται αυτόματα στην Φόρμα Συμμετοχής τα εξής στοιχεία: Email, Ονοματεπώνυμο, Ημερομηνία γέννησης.
2. Να επιλέξει στο tab Πλεονεκτήματα (Benefits) την Προωθητική Ενέργεια,
3. Να καταχωρήσει στη Φόρμα Συμμετοχής τα παρακάτω στοιχεία: Όνομα Προϊόντος, IMEI συσκευής (βλ. Ρυθμίσεις> Πληροφορίες για το τηλέφωνο), παραστατικό αγοράς (καλή ανάλυση φωτογραφίας του παραστατικού αγοράς του Προϊόντος ώστε να είναι ευανάγνωστα τα κείμενα), Ημερομηνία αγοράς του Προϊόντος,
4. Κατόπιν συμπλήρωσης των παραπάνω στοιχείων, θα πρέπει να επιλέξει ‘’Επόμενο’’ και ‘’Περίληψη’’ για να λάβει επιβεβαίωση ότι έχει συμπληρώσει σωστά τα απαιτούμενα πεδία και κατόπιν αυτού, “Εγγραφή” για να καταχωρηθεί η συμμετοχή του.
Η συμμετοχή θα ελεγχθεί ως προς τη συμμόρφωση της με τους παρόντες Όρους και εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, ο Δικαιούχος θα λάβει email επιβεβαίωσης εντός επτά (7) εργασίμων ημερών στην ηλεκτρονική διεύθυνση που εχει δηλώσει στη φόρμα συμμετοχής. Το δε Δωρο θα αποσταλεί στο
Δικαιούχο εντός είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ως άνω επιβεβαίωση στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση. Το διάστημα αυτό ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον όγκο των συμμετοχών ή εξαιτίας γεγονότων και παραγόντων εκτός του ελέγχου της Διοργανώτριας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια, οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνεί με το τηλεφωνικό κέντρο της Samsung στο 80111 7267864 (από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του παρόχου σας) ή στο 210-6897691 (από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του παρόχου σας). Για την αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε το πρόγραμμα της τηλεφωνικής σας σύνδεσης και τον τιμοκατάλογο του παρόχου σας.
5. Τρόπος Εξαργύρωσης του Κουπονιού
Για να εξαργυρώσει το Κουπόνι, ο Δικαιούχος πρέπει:
1. Να ανοίξει την εφαρμογή Galaxy Store που θα βρει προεγκατεστημένη στο Προϊόν που αγόρασε κατά τη Διάρκεια Αγορών
2. Εντός του Galaxy Store, να πατήσει τις τρεις οριζόντιες γραμμές και να επιλέξει «Κουπόνια και κάρτες δώρου». Για προχωρήσει ενδέχεται να του ζητηθεί να συνδεθεί στο Samsung Account του.
3. Να επιλέξετε το «+»
4. Να συμπληρώσει τον κωδικό του Κουπονιού που ελάβε και να πατήσει «ΟΚ» ώστε το Kουπόνι να εμφανιστεί στο πεδίο «Κουπόνια και κάρτες δώρου».
5. Να «κατεβάσει» ένα από τα Συμμετέχοντα Παιχνίδια από το Galaxy Store και να εξαργυρώσει το Κουπόνι από την οθόνη χρέωσης «Samsung Checkout» κατά την Αγορά εντός Εφαρμογής εντός ενός Παιχνιδιού.
Επειδη η χρήση, λήψη και εγκατάσταση εφαρμογών προϋποθέτουν κατανάλωση δεδομένων, συνιστούμε να μεταβαίνετε σε δωρεάν σύνδεση Wi-Fi ή δωρεάν σύνδεση δικτύου για να αποφύγετε ανεπιθύμητες χρεώσεις δεδομένων.
6. Οι συμμετέχοντες φέρουν αποκλειστικά την ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή των στοιχείων τους. Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων δεν ολοκληρώσει την ανωτέρω διαδικασία ή δεν καταχωρήσει τα απαιτούμενα στοιχεία εγκαίρως, η συμμετοχή του θα ακυρώνεται και δεν θα καταχωρείται. Σε περίπτωση που ο συμμετέχων δεν υποβάλει για οποιοδήποτε λόγο (συμπεριλαμβανομένης και της ανωτέρας βίας) τα απαιτούμενα σύμφωνα με τoν Όρο 4 στοιχεία έως τη λήξη της Διάρκειας Συμμετοχής ή καταστεί αδύνατη η επικοινωνία μαζί του για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπό του, χάνει οριστικά οποιοδήποτε δικαίωμά του όσον αφορά την Προωθητική Ενέργεια. Τυχόν εκπρόθεσμη παραλαβή των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ουδέν επάγει αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια. Σε περίπτωση συνδρομής λόγου ανωτέρας βίας εκτός της σφαίρας επιρροής της Διοργανώτριας, η τελευταία δικαιούται να μην προσφέρει στο συμμετέχοντα ούτε εναλλακτική παροχή, οποιασδήποτε μορφής και αξίας και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη. Μετά την εκπνοή της διάρκειας της Προωθητικής Ενέργειας και την απόδοση των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα,
κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Δικαιούχων.
7. Διευκρινίζεται ρητά ότι μετά την πάροδο της 26/11/2021 καμία συμμετοχή δεv θα γίνεται δεκτή και δεν θα δεσμεύει τη Διοργανώτρια ως προς το εμπρόθεσμο της συμμετοχής. Τυχόν εκπρόθεσμη υποβολή των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων που αναφέρονται ανωτέρω θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ουδέν επάγει αποτέλεσμα, ούτε δεσμεύει τη Διοργανώτρια.
8. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε Δικαιούχος υπαναχωρήσει από την πώληση / επιστρέψει το Προϊόν κατόπιν συμμετοχής του στην παρούσα Προωθητική Ενέργεια, η συμμετοχή του ακυρώνεται αυτόματα και θα πρέπει να ενημερώσει σχετικά στο τηλεφωνικό κέντρο της Samsung και να επιστρέψει το Δώρο, σε περίπτωση που του έχει ήδη παραδοθεί. Τηλέφωνα επικοινωνίας: 80111 7267864 (από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του παρόχου σας) ή 210-6897691 (από κινητό ή σταθερό τηλέφωνο με βάση τον ισχύοντα τιμοκατάλογο του παρόχου σας). Για την αποφυγή πρόσθετων χρεώσεων, σας συμβουλεύουμε να ελέγξετε το πρόγραμμα της τηλεφωνικής σας σύνδεσης και τον τιμοκατάλογο του παρόχου σας.
9. Το Δώρο δεν ανταλλάσσεται ή μεταβιβάζεται, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή του με άλλα ή η εξαργύρωσή του σε χρήμα σε οποιαδήποτε τιμή.
10. Η Διοργανώτρια δύναται - αλλά δεν υποχρεούται - να αποκλείσει από την Προωθητική Ενέργεια σε οποιοδήποτε στάδιο διεξαγωγής του, συμμετοχές που παρουσιάζουν ασάφειες ή/και τεχνικά σφάλματα ή/και οποιονδήποτε συμμετέχοντα που κατά την άποψη της είναι πιθανό να έχει χρησιμοποιήσει (ή να έχει αποπειραθεί να χρησιμοποιήσει) αθέμιτα μέσα αναφορικά με τη συμμετοχή του ή έχει παραβεί (ή έχει αποπειραθεί να παραβιάσει) κάποιον από τους παρόντες Όρους.
11. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή παρατείνει τη διάρκεια της Προωθητικής Ενέργειας, να αλλάξει τις προσφερόμενες παροχές, καθώς και να μεταβάλλει τους Όρους, με ανακοίνωση στο Site
12. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη εάν για λόγους αναγόμενους σε γεγονός ανωτέρας βίας (ενδεικτικά πόλεμος, εξέγερση, εισβολή, πράξη ξένων εχθρών, εχθροπραξίες (ανεξάρτητα αν έχει κηρυχθεί πόλεμος), τρομοκρατικές ενέργειες ή δολιοφθορά, εμφύλιος πόλεμος, επανάσταση, σεισμός, πλημμύρα, πυρκαγιά, έκρηξη, επιδημία ή έξαρση ιού ή άλλη φυσική καταστροφή ή αντίξοες καιρικές συνθήκες, κυβερνητικοί ή νομοθετικοί περιορισμοί συμπεριλαμβανομένης στη λειτουργία των καταστημάτων λιανικής ή άλλα παρόμοια γεγονότα που βρίσκονται πέραν του εύλογου ελέγχου της Διοργανώτριας, κατ' εύλογη και αντικειμενική κρίση), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Προωθητική Ενέργεια.
13. Οι συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά του ομίλου της Διοργανώτριας.
14. Τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη απαιτούνται για την παραλαβή και χρήση των Δώρων επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τους συμμετέχοντες.
15. Προσωπικά Δεδομένα
Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που καταχωρούν στη Φόρμα Συμμετοχής από τη Διοργανώτρια για τους σκοπούς της Προωθητικής Ενέργειας, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου της Διοργανώτριας που είναι διαθέσιμη στη Φόρμα Συμμετοχής του Samsung Members.
16. Η συμμετοχή στην Προωθητική Ενέργεια σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων.
16. Οποιαδήποτε διαφορά τυχόν ανακύψει σχετικά με την Προωθητική Ενέργεια και την εφαρμογή των παρόντων Όρων θα επιλύεται καταρχήν φιλικά. Σε οποιαδήποτε περίπτωση δικαστικής επίλυσης της διαφοράς αρμόδια ορίζονται κατ’ αποκλειστικότητα τα Δικαστήρια των Αθηνών και εφαρμοστέο δίκαιο το Ελληνικό.
Πληκτρολογήστε τουλάχιστον 3 χαρακτήρες για την αναζήτησή σας!